Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dodatkowe

Skarga

Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Termin do wniesienia skargi wynosi zasadniczo 30 dni od daty doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia (dalsze szczegóły dotyczące terminu - patrz art. 53 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Skarga może być wniesiona po wyczerpaniu środków zaskarżenia jeżeli służyły one skarżącemu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, przewidziany w ustawie (dalsze szczegóły dotyczące wyczerpania trybu "przedskargowego" - patrz art. 55 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Organ przekazuje sądowi skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią w terminie 30 dni od daty jej wniesienia. W razie uchybienia terminu obowiązkowi sąd, na wniosek skarżącego (składany bezpośrednio do sądu) może wymierzyć organowi grzywnę.

Skarga sporządzana jest w formie pisma i powinna zawierać (patrz - art. 46. ustawy ppsa, art. 57. ustawy ppsa):

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli i pełnomocników,
 • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności,
 • oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenie postępowania dotyczy,
 • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego,
 • wymienienie załączników,
 • podpis skarżącego,
 • numer PESEL.

Jedna skarga powinna dotyczyć jednego aktu lub czynności, albo bezczynności. W razie objęcia jednym pismem skarg na więcej niż jeden akt, jedną czynność, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w jedej sprawie, skargi te zostaną rozdzielone i odrębnie zarejestrowane.

Zmiana adresu

Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swojego zamieszkania, adresu do doręczeń lub siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

Pełnomocnik

Strony mogą działać przed wojewódzkim sądem administracyjnym osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy może być również pracownik tej osoby lub jej organu nadrzędnego. W sprawach dotyczących obowiązków podatkowych pełnomocnikiem może być doradca podatkowy, a w sprawach własności przemysłowej rzecznik patentowy.

Pełnomocnictwo może być:

 • ogólne - do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi,
 • do prowadzenia poszczególnych spraw,
 • do niektórych tylko czynności w postępowaniu.

Pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa wynosi 17 zł i uiszczana jest gotówką w kasie organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta) lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Właściwym organem podatkowym w sprawach opłat skarbowych od pelnomocnictw procesowych składanych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie jest Prezydent Miasta Krakowa.

W razie ustanowienia pełnomocnika sąd dokonuje doręczeń do jego rąk.

Orzeczenia i tryb i zaskarżenia

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzyga sprawę wyrokiem. W razie nieuwzględnienia skargi sąd skargę oddala, uwzględniając skargę sąd, w zależności od przedmiotu skargi:

 • uchyla decyzję lub postanowienie organu, lub też stierdza ich nieważność jeśli zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 156 kpa, względnie stwierdza  wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa jeśli zachodzą przyczyny określone w kpa lub w innych przepisach,
 • uchyla "inny" zaskarżony akt lub stwierdza bezskuteczność "innej" czynności,
 • stwierdza nieważność aktu prawa miejscowego lub innego aktu jednostek samorządu terytorialnego, względnie stwierdza, że zostały one wydane z naruszeniem prawa,
 • uchyla akt nadzoru,
 • zobowiązuje pozostający w bezczynności organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku.

Jeżeli ustawa nie przewiduje wydania wyroku, sąd wydaje orzeczenia w formie postanowienia.

Uzasadnienia wyroku uwzględniającego skargę i postanowienia, od którego przysługuje środek zaskarżenia są sporządzane i doręczane stronom z urzędu.

Uzasadnienie wyroku oddalającego skargę sporządzane jest tylko na wniosek strony złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Uzasadnienie to doręczane jest tylko tej stronie, która złożyła wniosek.

Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (np. o odrzuceniu skargi, o umorzeniu postępowania) przysługuje skarga kasacyjna do Naczelengo Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna musi być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. W sprawach obowiązków podatkowych skargę kasacyjną może sporządzić także doradca podatkowy, a w sprawach własności przemysłowej rzecznik patentowy.

Na postanowienia wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje stronie zażalenie do NSA w przypadkach wskazanych w ustawie (np. na postanowienie o zawieszeniu postępowania, na postanowienie o odmowie sporządzenia uzasadnienia wyroku, na postanowienie o odrzuceniu zażalenia, na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej).

Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał skarżone postanowienie. Strona może samodzielnie sporządzić zażalenie, za wyjątkiem zażalenia na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej: w tym wypadku ma zastosowanie reguła dotycząca skargi kasacyjnej.