Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Właściwość WSA w Krakowie

Zasadniczo o właściwości miejscowej wojewódzkich sądów administracyjnych decyduje siedziba organu, którego działalność jest przedmiotem skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie jest właściwy miejscowo do rozpoznawania skarg dotyczących działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania organów mających swą siedzibę w województwie małopolskim.

W niektórych rodzajach spraw o właściwości miejscowej decyduje siedziba lub miejsce zamieszkania skarżącego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpoznaje skargi osób mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w województwie małopolskim, w sprawach z zakresu:

 • działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczących wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne),
 • działania Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 28-29 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • działania Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczących umorzenia, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek, o których mowa w art. 41a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • działania Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Do właściwości rzeczowej wojewódzkich sądów administracyjnych (w tym WSA w Krakowie) należy rozpoznawanie skarg na:

 1. decyzje administracyjne,
 2. postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,
 3. postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalnosci zgłoszonego zarzutuoraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu,
 4. inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynnosci podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późń. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V, VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw,
 5. pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach,
 6. akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej,
 7. akty organów jednostek samorządu teryrtorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 6, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego,
 9. bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 5,
 10. bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V, VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz postępowań do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Podstawa prawna: art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.