Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Adm.VI.281/3/21 - monitorowanie systemów sygnalizacji pożarowej - zakończone

ZAPYTANIE OFERTOWE

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2019).

 

 1. Zamawiający:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków,

NIP 676-11-14-921, Regon 356774935.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Monitorowanie systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach WSA w Krakowie oraz okresowe przeglądy i konserwacja tych systemów.

 1. Wykonawca zapewni połączenie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w obiektach:
 1. ul. Rakowicka l0 w Krakowie,
 2. ul. Topolowa 5 w Krakowie,

z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w systemie transmisji alarmów DGG-16Z, drogą radiową i telefoniczną.

 1. Wykonawca zapewni monitorowanie lokalnych systemów sygnalizacji pożaru w obiektach, o których mowa w ust. 1, które polegać będzie na:
 1. odbiorze sygnałów alarmowych pożaru za pośrednictwem Centrum Monitorowania i natychmiastowym przekazaniu zweryfikowanych informacji odpowiadających tym sygnałom do Stanowiska Kierowania Komendy PSP w Krakowie,
 2. całodobowym technicznym nadzorze nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń wchodzących w skład systemu transmisji alarmu.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach 4 x w roku, w zakres których wchodzą następujące czynności:
 1. sprawdzenie zadziałania co najmniej jednej czujki w każdej strefie,
 2. sprawdzenie prawidłowości odbierania i emisji alarmu akustycznego i optycznego,
 3. sprawdzenie zadziałania łącza do straży pożarnej i sprawdzenie działania systemu monitoringu,
 4. sprawdzenie stanu baterii zasilania rezerwowego oraz podstawowych parametrów elektrycznych podzespołów
 5. sprawdzenie zdolności centrali sygnalizacji pożaru do uaktywniania sterowań zewnętrznych:
  1. zamknięcie klap odcinających kanałów wentylacyjnych,
  2. zjazd dźwigów osobowych na poziom (-1), otwarcie drzwi i wyłączenie wind,
  3. uruchomienie pomp (multi) w pomieszczeniu wodomierzy,
 6. sprawdzenie działania systemów oddymiania i usuwania ciepła:
  1. klapy oddymiające,
  2. wentylator oddymiający,
 7. sprawdzenie prawidłowości mocowania elementów systemu sygnalizacji pożarowej,
 8. odnotowanie czynności w książce eksploatacji systemu sygnalizacji pożarowej,
 9. sporządzenie protokołu przeglądu systemu sygnalizacji pożarowej.
 1. Wykonawca wykona równocześnie z przeglądem konserwację urządzeń wymienionych w ust. 4, zapewniającą sprawne funkcjonowanie tych urządzeń.
 2. Ewentualne prace naprawcze systemów będą wykonywane przez Wykonawcę na podstawie odrębnego zlecenia potwierdzonego faksem.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty wskazane jest przeprowadzenie przez wykonawców wizji lokalnej.

 1. Termin realizacji zamówienia: od 1 lutego 2021r. do 31 stycznia 2022r.
 2. Termin i forma złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 22 stycznia 2021r., do godz. 15.00 w jednej z niżej podanych form:

 1. za pośrednictwem poczty (na adres zamawiającego),
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail:

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wykonawca zobowiązany jest przekazać ofertę w formie plików załączonych do korespondencji. Pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści, np. w PDF.

 1. Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał techniczny i osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją tego zamówienia, powinien przygotować i złożyć w siedzibie zamawiającego ofertę spełniającą następujące wymogi:

 1. oferta ma być sporządzona zgodnie z treścią Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. oferta musi zawierać pełną nazwę wykonawcy, adres siedziby, dane kontaktowe (telefon, e-mail) NIP, REGON,
 3. oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane imiennymi pieczątkami,
 4. cena oferty ma być wyrażona w PLN jako cena brutto i ma zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz udzielone rabaty.
 1. Wybór wykonawcy realizującego zamówienie:
 1. Zamawiający wybierze wykonawcę na podstawie złożonych w wyznaczonym terminie ofert, spełniających wymagania określone w pkt. 5.
 2. Kryterium oceny: cena 100%
 3. W przypadku otrzymania przez zamawiającego dwóch takich samych ofert, zamawiający wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, spośród których zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.
 4. W przypadku gdy najniższa zaoferowana cena przekroczy środki finansowe, które zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, zamawiający ponowi zapytanie ofertowe.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego skorzystania z oferty lub nieskorzystania z oferty bez podania przyczyny.

7.         Warunki płatności:

Należność za wykonane prace regulowana będzie po ich odbiorze w terminie do 21 dni od daty złożenia przez wykonawcę poprawnie sporządzonej faktury.

 1. Osoby upoważnione do udzielania informacji:

Piotr Paździor, tel. 12 62-98-307 w sprawach przedmiotu zamówienia,

Mariusz Kawa, tel. 12 62-98-458 w sprawach formalnych związanych z przygotowaniem oferty.

 1. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10,
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie jest Pan Cezary Świdnicki, kontakt: adres e-mail: ; , tel.: 12 62-98-334.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Powyższe zapytanie WSA w Krakowie kieruje, zgodnie z wiążącymi go procedurami, również do innych podmiotów zajmujących się tego typu działalnością.

 

Z poważaniem

Danuta Powroźnik

Dyrektor WSA w Krakowie

 

DOCXFormularz oferty.docx

DOCXumowa.docx

PDFwyjaśnienia treści zapytania.pdf

PDFAdm.VI.281_3_21-informacja o udzieleniu zamówienia.pdf