Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2012-03-15.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2023-01-24.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

  1. Część zeskanowanych dokumentów zawiera puste strony. Wynika to z konieczności zachowania oryginalnej numeracji dokumentacji.
  2. Część zeskanowanych dokumentów nie spełnia wymogów odczytania przez technologie wspomagające - zostały one zeskanowane do formatów nie obsługujących możliwości zaznaczania, kopiowania i wyszukiwania. Obecnie wszelkie skany nowo zamieszczanych dokumentów spełniają wymogi odczytywania przez technologie wspomagające.
  3. Ze względu na charakter jednostki poziom skomplikowania treści jest wysoki.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Robert Hendla, biuro@krakow.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 62 98 333. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10
Tel.: +48124292210
Faks: +48124292224
E-mail:
Strona internetowa: bip.krakow.wsa.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Sądu przy ul. Rakowieckiej 10
Wejście na poziomie chodnika. W budynku winda lub schody, pozwalające na dotarcie do pomieszczeń dla interesantów (sal rozpraw, biura podawczego, czytelni akt, biblioteki czy kas.)

Budynek Sądu przy ul. Topolowej 5
Wejście do budynku możliwe po pokonaniu schodów lub pochylnią usytuowaną z boku schodów.
Wewnątrz schody lub winda do której osoby niepełnosprawne mogą się dostać za pomocą platformy usytuowanej przy schodach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

  1. Usługa tłumacza migowego dostępna w siedzibie Sądu za pośrednictwem wideokonferencji on-line.
  2. Pętla indukcyjna dla osób słabosłyszących dostępna w siedzibie Sądu.