Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online

            Z dniem 31 maja 2019 r. weszła wżycie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 934) oraz art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183).

 

Nowe przepisy przewidują możliwość wnoszenia do sądu administracyjnego pism także w formie dokumentu elektronicznego: skargę można wnieść składając pismo do elektronicznej skrzynki podawczej organu, a pozostałe pisma – do elektronicznej skrzynki podawczej sądu.

            Pismo w formie dokumentu elektronicznego, oprócz warunków przewidzianych dla pisma w formie papierowej, musi zawierać adres elektroniczny oraz podpis strony lub jej pełnomocnika w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego [(https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty) (warunków powyższych nie spełnia pismo wysłane do sądu na jego adres e-mail)].

            Pisma sądowe także mogą być doręczane stronom za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nastąpi to wówczas, kiedy strona złoży pismo w formie dokumentu elektronicznego albo wystąpi do sądu z takim wnioskiem wskazując adres elektroniczny lub też wyrazi zgodę na takie doręczanie i wskaże adres elektroniczny.

            Na podany adres elektroniczny (na platformie ePUAP) strony zostanie wysłana informacja o możliwości odbioru pisma sądowego w formie dokumentu elektronicznego ze wskazaniem adresu elektronicznego, z którego można dokument pobrać, a także stosownymi pouczeniami. Datą doręczenia pisma będzie data podpisania przez adresata urzędowego poświadczenia odbioru kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku nieodebrania pisma w terminie 7 dni od daty wysłania zawiadomienia, zostanie wysłane drugie zawiadomienie, a po upływie czternastu dni od daty wysłania pierwszego zawiadomienia, nieodebrana korespondencja sądowa będzie uważana za doręczoną.

            Akta postępowania sądowego mogą być prowadzone w formie elektronicznej, mogą też być w takiej formie udostępniane stronom w systemie teleinformatycznym (portal PASSA - portal.nsa.gov.pl), po uprzednim uwierzytelnieniu strony za pomocą profilu zaufanego albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Nowym wymogiem formalnym dla pism procesowych w postępowaniu sądowym jest obowiązek wskazania nr PESEL w przypadku osób fizycznych, KRS, REGON lub NIP w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w pierwszym piśmie procesowym.

            Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 31 maja 2019 r. zastosowanie mają przepisy dotychczasowe, z tym, że strona może dokonać wyboru sposobu wymiany korespondencji z sądem.

 

 

Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (PASSA) - portal.nsa.gov.pl