Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłaty skarbowe od pełnomocnictw - zmiana numeru konta

Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie informuje, iż w dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2015.783 - j.t.), która wprowadziła szereg zmian, mających znaczenia także w zakresie spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne:

 1. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy zapłaty opłaty skarbowej można dokonać obecnie wyłącznie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowe na rachunek tego organu. Oznacza to, iż z dniem 31 grudnia 2006 r. wyłączono możliwość zapłaty opłaty skarbowej w inny sposób, w szczególności poprzez naklejenie znaków tejże opłaty na dokumentach, w tym i na dokumentach pełnomocnictw procesowych;
 2. W myśl art. 12 ust. 1 ustawy właściwym organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Właściwość miejscowa tychże organów, o której jest mowa w art. 12 ust. 2 pkt. l i 2 ustawy, wskazuje przy tym, iż decyduje w tym zakresie miejsce siedziby organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie(pozwolenie, koncesję), zaś w przypadku złożenia pełnomocnictwa (prokury) - miejsce złożenia tego dokumentu. Mając na uwadze położenie siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie organem właściwym wsprawach opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) procesowychskładanych przed tym sądem jest Prezydent Miasta Krakowa. Opłat skarbowych można dokonywać:
 1. przelewem na rachunek (niżej podany numer konta obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.):
  PKO Bank Polski S.A.
  UMK 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000
   
 2. bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa
   
 3. w kasach Urzędu Miasta Krakowa:
  1. al. Powstania Warszawskiego 10 (Centrum Administracyjne),
  2. os. Zgody 2,
  3. ul. Wielicka 28a,
  4. ul. Lubelska 27,
  5. ul. Nowohucka 1,
  6. ul. Grunwaldzka 8,
   
 4. u inkasenta opłaty skarbowej:
  1. Starostwo Powiatowe w Krakowie Al. Słowackiego 20.
 1. Dokonano zmiany wysokości opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Zgodnie z pkt. IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy, złożenie dokumentu pełnomocnictwa (prokury), lub jego odpisu, wypisu lub kopii pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.
 2. Od obowiązku uiszczania opłaty zostały zwolnione:
 1. jednostki budżetowe,
 2. jednostki samorządu terytorialnego,
 3. osoby, które składając dokument stwierdzający udzieleniepełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopięprzedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,
 4. osoby składające dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony do tego organ) upoważniającego jedynie do odbioru dokumentów,
 5. osoby składające pełnomocnictwo procesowe udzielane małżonkowi,zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu,
 6. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwadyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodoweorganizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie maj ą miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.