Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Prezes Sądu

Sędzia NSA Anna Dumas

Kompetencje prezesa sądu:

 1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz,
 2. jest Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Sędziów oraz Kolegium Sądu,
 3. sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądu,
 4. pełni czynności administracji sądowej, a w szczególności:
  1. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy,
  2. organizuje pracę sądu z uwzględnieniem podziału czynności w sądzie ustalonego przez Kolegium Sądu,
  3. sprawuje nadzór nad stosowaniem ustaleń dotyczących przydziału spraw poszczególnym sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym, przyjętych przez Kolegium Sądu,
  4. czuwa nad usprawnianiem organizacji i technik pracy sądu,
  5. dba o należytą kulturę pracy,
  6. zapoznaje się z orzecznictwem sądu oraz organizuje narady sędziów w celu omówienia przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądu, a także informuje o wynikach tych narad prezesa właściwej Izby NSA,
  7. zapoznaje się z biegiem spraw rozpoznawanych w sądzie, a w szczególności spraw wywołujących powszechne zainteresowanie społeczne,
  8. przekazuje właściwym organom administracji publicznej wystąpienia składów orzekających o istotnych naruszeniach prawa lub okolicznościach mających wpływ na ich powstanie,
  9. przekazuje odpisy orzeczeń dotyczących istotnych dla praktyki zagadnień prawnych, w celu ich publikacji w zbiorze urzędowym orzeczeń sądów administracyjnych,
  10. przedstawia informację o działalności sądu,
  11. przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków,

Wiceprezes WSA w Krakowie

Sędzia WSA Bogusław Wolas

Kompetencje wiceprezesa sądu:

 1. zastępuje prezesa sądu,
 2. wykonuje czynności powierzone mu przez prezesa sądu,

Zgromadzenie Ogólne Sędziów WSA w Krakowie

W skład Zgromadzenia Ogólnego Sędziów wchodzą wszyscy sędziowie zatrudnieni w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego:

 1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów WSA w Krakowie rozpatruje informację prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej działalności sądu,
 2. przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowisko sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 3. wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 4. ustala skład liczbowy Kolegium Sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie,
 5. wybiera spośród członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Krakowie dwóch przedstawicieli, którzy uczestniczą w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wybierającym członków Krajowej Rady Sądownictwa,
 6. zgłasza kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa,
 7. rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zgłoszone przez członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów,
 8. podejmuje uchwały w sprawach dotyczących działalności sądu.

Kolegium WSA w Krakowie

– prezes Anna Dumas – przewodniczący,
– sędzia WSA Hanna Knysiak-Sudyka,
– sędzia WSA Waldemar Michaldo,
– sędzia NSA Agnieszka Nawara-Dubiel,
– sędzia WSA Joanna Tuszyńska,
– sędzia WSA Maria Zawadzka,
– sędzia WSA Urszula Zięba.

Kompetencje Kolegium Sądu:

 1. ustala podział czynności w sądzie, na wniosek prezesa sądu przydziela sędziów do wydziałów orzeczniczych i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom,
 2. przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów opinię o kandydatach na stanowiska sędziów,
 3. rozpatruje sprawy przedstawione Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów,
 4. rozpatruje inne sprawy przedstawione przez prezesa sądu lub z własnej inicjatywy,
 5. podejmuje uchwały w zakresie swojej właściwości.