Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat o wyroku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu

Wyrokiem z dniu 17 marca 2015 r. w sprawie o sygnaturze akt III SA/Kr 404/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Prokuratora Okręgowego w Krakowie na uchwałę Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 września 2009r. nr XXXII/237/2009 w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu.

Zgodnie z § 2 uchwały przekształcenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu polegało na zakończeniu działalności medycznej placówek tego Zespołu wykazanych w załączniku do uchwały (w tym Szpitalu Powiatowego w Olkuszu) . Po zakończeniu procesu przekształcenia Zespół Opieki Zdrowotnej w Olkuszu miał prowadzić działalność obejmującą podstawową opiekę zdrowotną świadczoną przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Bolesławiu. Z kolei w myśl § 3 ust. 1 uchwały dalsze, nieprzerwane udzielanie świadczeń w zakresie realizowanym dotychczas przez placówki wymienione w załączniku do niej, bez ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielania i jakości, zapewnione zostanie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej utworzony przez Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o. Proces przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu miał zostać ukończony w dniu 31 grudnia 2009 r., przy czym warunkiem uznania tego procesu za zakończony miało być zawarcie przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, o którym mowa w § 3 ust. 1 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. W przypadku niespełnienia tego warunku świadczenia miały być udzielane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Olkuszu na dotychczasowych zasadach (§ 4 uchwały).

Sąd nie podzielił zarzutów zaprezentowanych w skardze i stwierdził, że uchwała jest zgodna z prawem w szczególności przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

Zdaniem Sądu treść § 4 zaskarżonej uchwały w pełni zabezpieczała spełnienie przewidzianych w art. 43 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej warunków przekształcenia ZOZ i gwarantowała ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych na dotychczasowych zasadach, na każdym etapie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Olkuszu. Zaskarżona uchwała nakładała obowiązek zapewnienia świadczeń zdrowotnych na tym samym poziomie jak dotychczas i nie przewidywała likwidacji ZOZ w Olkuszu, zapewniając w ten sposób nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ten podmiot w przypadku nieuzyskania przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zaskarżona uchwała zapewniała więc nie tylko ciągłość świadczeń zdrowotnych, ale także świadczenie ich na dotychczasowym poziomie, nie ograniczając ich dostępności.

Dodatkowo zaś, w celu zapewnienia kontroli nad należytym wykonaniem świadczeń przez NZOZ, powiat nabył udziały w spółce tworzącej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w oparciu o uchwałę Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 9 września 2009 r. nr XXXII/240/2009.

Spełniony został także, zdaniem Sądu, kolejny wymóg przewidziany w art. 43 ust. 1 w zw. z art. 43 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej dotyczący obowiązku wskazania terminu zakończenia działalności, nie wcześniejszego niż 3 miesiące od daty podjęcia uchwały o likwidacji. Uchwała o likwidacji została podjęta w dniu 9 września 2012r., a w jej § 4 ustalono termin zakończenia procesu przekształcenia zoz na dzień 31 grudnia 2009r.

Art. 68 ust. 1 Konstytucji przewiduje prawo każdego obywatela do ochrony zdrowia, zaś art. 68 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakłada na władze publiczne obowiązek zapewnienia obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1022 z późn. zm.) oraz w cytowanej już ustawie z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, sprecyzowano zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. W art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym wśród zadań powiatu wskazano ochronę zdrowia. Przewidziany w tych przepisach obowiązek organów powiatu realizacji zadań w zakresie zapewnienia obywatelom równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie precyzuje jednak formy realizacji tych zadań i, zdaniem Sądu, nie jest równoznaczny z obowiązkiem powiatu do świadczenia usług z zakresu ochrony zdrowia poprzez obligatoryjne zapewnienie funkcjonowania na jej terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez powiat.

Przez dostęp do publicznych świadczeń zdrowotnych, tj. realizacji konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia, a tym samym prawa do korzystania z publicznego systemu ochrony zdrowia należy rozumieć dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, a nie do świadczeń realizowanych wyłącznie przez podmioty publiczne.

Wyrok nie jest prawomocny.