Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja publiczna i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Informacja publiczna

 

Dostęp do informacji publicznej regulowany jest przepisem art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j.)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznych. Informacje publiczne niezamieszczone na stronie BIP udostępniane są na wniosek.

DOCWniosek o udostepnienie informacji publicznej.doc (24,00KB) (nieobowiązkowy)

Wnioski można składać:

 1. w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie,
 2. za pośrednictwem poczty na adres: ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków,
 3. pocztą elektroniczną na adres: informacja@krakow.wsa.gov.pl,
 4. za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez stronę główną www.bip.krakow.wsa.gov.pl).

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2021.1641), zwanej dalej ustawą, przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych. Przez użytkownika należy rozumień osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ponownie wykorzystuje informacje sektora publicznego lub wykorzystuje dane prywatne. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2 ustawy.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (https://bip.krakow.wsa.gov.pl) jest bezpłatne. Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie przez podmiot ponownie je wykorzystujący również następuje bezpłatnie (nie dotyczy to sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej ponownego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją ponownie wykorzystywać).
 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronie wymienionej w pkt. 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
 3. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje zawarte na stronie wymienionej w pkt. 1, jeżeli informacjami tymi są w szczególności orzeczenia sądowe, jest zobowiązany do podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 4. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt. 1 udostępniane są na wniosek. W takim przypadku zasady ich ponownego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej, a w odniesieniu do orzeczeń sądowych obowiązku podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
 5. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty ponownie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt. 1 lub z pominięciem procedury wnioskowej.
 6. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji publicznych pozyskanych w celu ich ponownego wykorzystania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy), zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego).

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

 

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość tej opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
Ustalając opłatę uwzględnia się:

 1. koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
 2. koszty elektronicznych nośników informacji,
 3. koszty pracy dodatkowej (np. czynności związanych z anonimizacją),
 4. koszty przekazania informacji.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Ustalając wysokość opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, uwzględnia się koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego lub warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.  

Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie wydanej w tym zakresie stronie przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2023.259), z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Powyższa informacja nie narusza zasad wynikających z ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadkach spornych stosuje się przepisy tej ustawy.

 

PDFUstawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.pdf (567,33KB)