Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta pracy na stanowisko Administrator systemu informatycznego

DOCXKomunikat - drugi etap konkursu.docx

PDFOgłoszenie_o_konkursie_na_staż urzędniczy - administrator_systemu_informatycznego.pdf

PDFKwestionariusz_osobowy.pdf

DOCKwestionariusz_osobowy.doc

PDFWzór_oświadczenia.pdf

 

 

Sygnatura konkursu Og.V.110.3.2020                                                                                   

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY

 

 

Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ogłasza konkurs na staż urzędniczy, docelowo stanowisko: Administrator systemu informatycznego, 1 wolny etat.  

I.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Administracja i zarządzanie systemami i sieciami wspomagającymi pracę Sądu;
 2. Monitorowanie, diagnozowanie i utrzymywanie stabilności systemów i sieci;
 3. Rozwój i wdrażanie rozwiązań oraz narzędzi informatycznych wspomagających i automatyzujących pracę Sądu;
 4. Opracowywanie i realizacja procedur związanych z utrzymywaniem systemów i sieci;
 5. Obsługa baz danych, tworzenie kopii zapasowych, monitorowanie bezpieczeństwa systemów;
 6. Realizacja zadań w zakresie zakupów, konfiguracji, obsługi, modernizacji, aktualizacji i utrzymania sprawności urządzeń oraz oprogramowania;
 7. Rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników systemów informatycznych – helpdesk;
 8. Prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i użytkowania systemów;
 9. Kontakt i współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług.

II.Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne (informatyka, elektronika, telekomunikacja lub pokrewne);
 2. Minimum 3 lata pracy na stanowiskach związanych z informatyką;
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych;
 4. Nieposzlakowana opinia;
 5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
 7. Umiejętność pracy w zespole, dobra komunikacja społeczna, wysoka kultura osobista;
 8. Bardzo dobra umiejętność administracji systemem operacyjnym Linux (Debian, Centos) oraz konfiguracji usług sieciowych;
 9. Bardzo dobra umiejętność administracji systemem operacyjnym MS Windows Server 2012-2019 oraz systemami klienckimi MS Windows 7/8/10;
 10. Bardzo dobra znajomość środowiska MS Office;
 11. Umiejętności i doświadczenie w zarządzaniu AD, GPO, Hyper-V, IIS, DNS, WSUS, serwer wydruku;
 12. Umiejętność konfiguracji, zarządzania i rozwiązywania problemów w sieciach lokalnych opartych
  o protokoły warstwy L2 i L3;
 13. Znajomości zagadnień związanych z wirtualizacją;
 14. Umiejętność automatyzacji procesów w oparciu o skrypty (np. bash, python, powershell);
 15. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się oraz czytanie dokumentacji i literatury technicznej;
 16. Umiejętności analityczne;
 17. Ogólna znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych;
 18. Odporność na stres i dobra organizacja pracy własnej;
 19. Samodzielność w działaniu, zaangażowanie i odpowiedzialność;
 20. Chęć rozwijania swoich umiejętności zawodowych.

Dodatkowym atutem będzie:

 1. praktyczna znajomość tematów cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji;
 2. znajomość technologii bezpieczeństwa: Firewall, IPS/IDS, APT, VPN, PROXY, DLP, AV, NAC;
 3. ukończone kursy zawodowe/branżowe;
 4. doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu systemami i sieciami informatycznymi w jednostkach wymiaru sprawiedliwości lub w podobnych instytucjach.

III.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata wg załączonego wzoru;
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 3. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. Oświadczenie kandydata, że nie jest w stosunku do niego prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu o konkursie;
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Wzór oświadczeń w załączniku.

IV.Terminy i miejsce składania dokumentów:

 1. Dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą /liczy się data stempla pocztowego/ w zamkniętych kopertach w terminie do 6 października 2020 r. na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny                              w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków z dopiskiem „Konkurs – Administrator systemu informatycznego”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Informacje o kolejnych etapach konkursu /lista kandydatów zakwalifikowanych, termin i miejsce/ będą dostępne na stronie internetowej Sądu www.bip.krakow.wsa.gov.pl zakładka „Wolne stanowiska” oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym budynku A Sądu przy ul. Rakowickiej 10.
 3. Prezes WSA w Krakowie zastrzega możliwość unieważnienia konkursu z uzasadnionych przyczyn.

 

V.Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępuje do konkursu i podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy jego udział w naborze.

 1. Administrator danych osobowych: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, ul. Rakowicka 10.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem konkursu na staż urzędniczy. Podanie przez kandydata danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy, ustawie o pracownikach sądów i prokuratury oraz ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz informacja o kandydatach wybranych na stanowisko, na które przeprowadzany jest konkurs – zawierające imię i nazwisko, będą umieszczone na tablicy ogłoszeń Sądu przez okres 30 dni oraz na stronie BIP Sądu.

 1. Kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Okres przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt i przypisanymi kategoriami archiwizacyjnymi przy uwzględnieniu przepisów regulujących okresy przechowywania poszczególnych zbiorów dokumentów.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą: dostęp do dotyczących jej danych osobowych, sprostowanie danych osobowych, usunięcie w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO, ograniczenie przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe prawa mają zastosowanie, jeżeli nie ograniczają ich, bądź nie wykluczają inne przepisy.
 2. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Dane osobowe kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

VI.Inne informacje:

Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących etapach: (1) Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu. (2) Dokonanie oceny wiedzy, umiejętności
i predyspozycji kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia o konkursie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy                      o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. 

 

 

 

       Prezes

Kraków, dnia 22 września 2020 r.                                                          Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

    w Krakowie

 

 

      Sędzia NSA Anna DUMAS