Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego-znak sprawy:Adm.VI-281/3/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU XIV DO DYREKTYWY 2014/24/UE,

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ

750 000 EURO.

w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Nr sprawy: Adm.VI-281/3/19

 

Zamawiający:                                   WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

W KRAKOWIE

31-511 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 10

 

 

Przedmiot zamówienia :

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych wraz z usługą odbioru korespondencji od Zamawiającego

 

CPV:

64.11.00.00-0

Usługi pocztowe

64.11.20.00-4

Usługi pocztowe dotyczące listów

64.11.30.00-1

Usługi pocztowe dotyczące paczek

 

 

 

ZATWIERDZIŁ: Prezes WSA w Krakowie

Kraków, 25 listopada 2019r.

 

 

I.         Nazwa oraz adres Zamawiającego.

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE

31-511 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 10

NIP 676-11-14-921, REGON 356774935

tel. (12) 429-22-14, fax 429-22-24

e-mail:

strona BIP: http://bip.krakow.wsa.gov.pl

 

II.        Tryb udzielenia zamówienia.

 1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest:
 1. zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 teks jednolity), zwanej dalej „ustawą”,
 2. na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
 1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ust. 2 – 4 ustawy, w pozostałym zakresie mają zastosowanie zapisy niniejszego ogłoszenia.
 2. Usługi pocztowe stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65) i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138o ustawy Pzp ma zastosowanie.

 

III.      Opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby WSA w Krakowie w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie), jak również zwrot przesyłek niedoręczonych po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U z 2017 poz. 1481) wraz z usługą odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego z dokumentami nadawczymi.
 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do ogłoszenia. Dane dotyczące ilości zamawianych przesyłek zawarte są w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik Nr 2A do ogłoszenia.
 3. Określone w formularzu cenowym rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Rodzaje przesyłek, zwrotów, paczek pocztowych, ich przedziały wagowe oraz gabaryty kopert Zamawiający opracował w oparciu o dotychczasowe doświadczenia w zakresie usług pocztowych, które były świadczone przez dotychczasowego Wykonawcę. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą, na podany adres bądź wskazany adres skrytki pocztowej z zachowaniem określonych stosownymi przepisami zasad i warunków skutecznego i terminowego doręczania pism w sprawach prowadzonych przed sądami administracyjnymi. Nadawane przez Zamawiającego przesyłki, będą w przypadku awizowania odbierane przez adresatów we właściwie oznaczonych stałych placówkach Wykonawcy zlokalizowanych w każdej gminie w kraju.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia innych usług pocztowych w zakresie przesyłek nie wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym. Podstawą rozliczeń będą wtedy ceny zawarte w dacie przyjęcia przesyłek w cenniku opłat obowiązującym u Wykonawcy.
 1. W przypadku niedopuszczenia składania ofert częściowych lub realizowania zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, Zamawiający zgodnie z brzmieniem art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy PZP jest zobligowany podać w protokole postępowania powody niedokonania podziału zamówienia na części.

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy (w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego) dotychczasowemu wykonawcy zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w przypadku posiadania środków finansowych - w ramach kontynuacji przedsięwzięcia opisanego w Ogłoszeniu istotnych warunków zamówienia i zgodnie ze sposobem realizacji zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia, obejmującego usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, w tym usługi codziennego odbioru przesyłek.

 

IV.      Termin wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w okresie 12 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

 

V.        Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca (lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie), który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP i spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Wykonawca spełni warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej jeżeli wykaże, że został wpisany do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ustawy Prawo pocztowe.

 

Kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust. 1-6 ustawy PZP.

 

VI.   Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia jakie należy złożyć wraz z ofertą.

 

 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  1. wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia;
  2. wypełniony Formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2A do ogłoszenia;
  3. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do ogłoszenia.
  4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Uwaga !

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (rejestr) składa każdy z tych Wykonawców oddzielnie.

 1. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (t. jedn. Dz.U z 2017 poz. 1481), na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
 2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

 

 1. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów lub oświadczeń, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty.
 2. Oferta Wykonawcy, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu,              a także oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego ogłoszenia nie będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.

 

VII.     Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami.

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (komunikacja) między zamawiającym a wykonawcami przekazywane są za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez Wykonawców:
 1. w formie pisemnej na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków,
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail: ;
 1. W przypadku wysłania korespondencji drogą elektroniczną Zamawiający nie będzie przekazywał ich w formie pisemnej.
 2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią korespondencji w dniu i godzinie ich nadania zgodnie z potwierdzeniem z poczty elektronicznej.
 3. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że:
 1. oferty pod rygorem nieważności muszą być złożone w formie pisemnej,
 2. oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu dotyczące Wykonawcy, muszą być składane w oryginale,
 3. dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu, inne niż oferta składane muszą być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
 4. poświadczenia za zgodność z oryginałem następują w formie pisemnej.
 1. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego. Znak sprawy nadany przez Zamawiającego Adm.VI-281/3/2019
 2. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę wymogów określonych w ust. 1-6.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
 4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Mariusz Kawa - główny specjalista, tel. 12 629-84-58.
 5. Zamawiający nie będzie telefonicznie udzielał informacji wyjaśniających zapisy ogłoszenia. Telefonicznie może jedynie przekazywać informacje o charakterze organizacyjnym.

Informacje dotyczące postępowania (m.in. zawiadomienia, zapytania, odpowiedzi, zmiany do ogłoszenia oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert), Zamawiający będzie zamieszczał w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.krakow.wsa.gov.pl Wykonawcy zobowiązani są do śledzenia strony internetowej Zamawiającego w celu uzyskania wszystkich informacji o postępowaniu.

 

VIII.   Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

IX.   Termin związania ofertą.

 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.
 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

X.        Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
 8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

……………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA

na „Świadczenie usług pocztowych”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10

znak sprawy: Adm.VI-281/3/19

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 4.12.19r. o godz. 12.15

 

 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
 3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
 4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
 6. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
 7. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w ogłoszenia należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszego ogłoszenia. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

 

XI.      Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 

 1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (pok. 207), ul. Topolowa 5 do dnia 4 grudnia 2019 roku do godz. 12:00 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie. Dla ofert przesłanych pocztą lub w inny sposób, liczy się data i godzina dostarczenia do sekretariatu Prezesa WSA w Krakowie.
 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana w ten sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę kolejnym numerem oraz odnotuje datę i dokładny czas wpływu. Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty, zawierający odcisk pieczęci organizatora postępowania, nazwisko i imię osoby przyjmującej, oznaczenie postępowania oraz datę i dokładny czas wpływu.
 3. Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, wykonawca winien zaznaczyć, że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem zabezpieczenia oferty lub brakiem którejkolwiek z ww. informacji. Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi wykonawca.
 4. Zamawiający otworzy koperty z ofertami 4 grudnia 2019 roku o godz. 12.15 w Sali Konferencyjnej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie przy ul. Topolowej 5 (p.210).
 5. Otwarcie ofert jest jawne i prowadzone na zasadach określonych w art. 86 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
 6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści w Biuletynie informacji publicznej pod adresem bip.krakow.wsa.gov.pl informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

 

XII.     Opis sposobu obliczania ceny.

 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy.
 3. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
 5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

XIII.   Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

 

Kryterium - Cena (C)          waga kryterium 100%

Kryterium cena wyliczane będzie wg następującego wzoru:

 

najniższa cena ofertowa spośród ważnych ofert

C = ------------------------------------------------------------------- X 100

cena oferty badanej

 

 1. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu takiego zaokrąglenia nie można będzie wyliczyć różnicy punktów
 2. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Jeśli w wyniku złożenia ofert dodatkowych zostaną złożone ponownie oferty o takiej samej cenie, zamawiający może po raz kolejny wezwać do złożenia ofert dodatkowych lub unieważnić postępowanie.

 

XIV.   Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

 

XV.     Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

XVI.   Istotne dla stron postanowienia umowy lub wzór umowy.

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

 

XVII.  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W KRAKOWIE

31-511 KRAKÓW, UL. RAKOWICKA 10

Tel. (12) 429-22-14, fax 429-22-24

 •  
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w  celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, którego przedmiotem jest świadczenie usług pocztowych;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
  z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,  związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan prawo do:

− dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

− żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

*Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie:

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

DOCXZałącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCXZałącznik nr 2A - Formularz cenowy.docx
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie.docx
DOCXZałącznik nr 4 - Wzór umowy.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  25-11-2019
  przez: Prezes WSA w Krakowie Andrzej Irla
 • opublikowano:
  25-11-2019 13:57
  przez: Patryk Jawor
 • zmodyfikowano:
  04-12-2019 14:47
  przez: Patryk Jawor
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
  odwiedzin: 582
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
31-511 Kraków
ul. Rakowicka 10

Dane kontaktowe:

fax: 12 429 22 24
e-mail: biuro@krakow.wsa.gov.pl
NIP: 676 11 14 921
REGON: 356774935
strona www: www.krakow.wsa.gov.pl

NBP Oddział Kraków:
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Godziny otwarcia:

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30