Rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

Dz.U. z 2019 r. poz. 1090

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 czerwca 2019 r.

w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

 

Na podstawie art. 236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej oraz za stwierdzenie prawomocności pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 10 zł.

2. Za kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy sądowoadministracyjnej wydawane na wniosek pobiera się opłatękancelaryjną w kwocie 2 zł za każdą stronę kopii lub wydruku.

3. Za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego pobiera się opłatę kancelaryjną w wysokości 0,50 zł za każdą stronę wydruku czarno-białego w formacie 210 mm x 297 mm (A4) oraz 1 zł za każdą stronęwydruku kolorowego w formacie 210 mm x 297 mm (A4).

4. Za sporządzanie wydruków pism i załączników, o których mowa w ust. 3, w formacie:

1)     297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłatę stanowiącą dwukrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;

2)     420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłatę stanowiącą czterokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;

3)     594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłatę stanowiącą ośmiokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3;

4)     841 mm x 1189 mm (A0) pobiera się opłatę stanowiącą szesnastokrotność opłaty, o której mowa w ust. 3.

5. W przypadku wydruków pism i załączników, o których mowa w ust. 3, w większych formatach niż przewidziane w ust. 4, opłata za wydruk wynosi 60 zł/m2.

6. Jeżeli dokument, jego kopia lub wydruk może być wydany po usunięciu z jego treści danych osobowych lub innych danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, opłatę kancelaryjną pobiera się w kwocie:

1)      15 zł za stronę dokumentu, o którym mowa w ust. 1;

2)      3 zł za stronę kopii lub wydruku, o których mowa w ust. 2;

3)      o której mowa w ust. 3-5 powiększonej o 50%, za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego.

7. Każdą rozpoczętą stronę liczy się za całą.

8. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzony w języku obcym lub zawiera tabelę, pobiera się opłatękancelaryjną w podwójnej wysokości.

§ 2. Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.

§ 3. Opłatę kancelaryjną za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy pobiera się odpowiednio w wysokości określonej w § 1.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

 

Niniejszej rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. poz. 2192)

 • Data publikacji: 14-06-2019 09:35 przez: Tomasz Ochoński
 • Data modyfikacji: 14-06-2019 09:44 przez: Tomasz Ochoński
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Ochoński
 • Data wytworzenia: 14-06-2019
 • Ilość wyświetleń: 161
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  14-06-2019, godz. 09:44:52
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  14-06-2019, godz. 09:44:48
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  14-06-2019, godz. 09:44:21
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  14-06-2019, godz. 09:35:30
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1415069, w tym miesiącu: 12932, dzisiaj: 543