Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online

            Z dniem 31 maja 2019 r. weszła wżycie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 934) oraz art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183).

 

Nowe przepisy przewidują możliwość wnoszenia do sądu administracyjnego pism także w formie dokumentu elektronicznego: skargę można wnieść składając pismo do elektronicznej skrzynki podawczej organu, a pozostałe pisma – do elektronicznej skrzynki podawczej sądu.

            Pismo w formie dokumentu elektronicznego, oprócz warunków przewidzianych dla pisma w formie papierowej, musi zawierać adres elektroniczny oraz podpis strony lub jej pełnomocnika w formie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego (warunków powyższych nie spełnia pismo wysłane do sądu na jego adres e-mail).

            Pisma sądowe także mogą być doręczane stronom za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nastąpi to wówczas, kiedy strona złoży pismo w formie dokumentu elektronicznego albo wystąpi do sądu z takim wnioskiem wskazując adres elektroniczny lub też wyrazi zgodę na takie doręczanie i wskaże adres elektroniczny.

            Na podany adres elektroniczny (na platformie ePUAP) strony zostanie wysłana informacja o możliwości odbioru pisma sądowego w formie dokumentu elektronicznego ze wskazaniem adresu elektronicznego, z którego można dokument pobrać, a także stosownymi pouczeniami. Datą doręczenia pisma będzie data podpisania przez adresata urzędowego poświadczenia odbioru kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku nieodebrania pisma w terminie 7 dni od daty wysłania zawiadomienia, zostanie wysłane drugie zawiadomienie, a po upływie czternastu dni od daty wysłania pierwszego zawiadomienia, nieodebrana korespondencja sądowa będzie uważana za doręczoną.

            Akta postępowania sądowego mogą być prowadzone w formie elektronicznej, mogą też być w takiej formie udostępniane stronom w systemie teleinformatycznym (portal PASSA), po uprzednim uwierzytelnieniu strony za pomocą profilu zaufanego albo danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

Nowym wymogiem formalnym dla pism procesowych w postępowaniu sądowym jest obowiązek wskazania nr PESEL w przypadku osób fizycznych, KRS, REGON lub NIP w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w pierwszym piśmie procesowym.

            Do postępowań wszczętych i niezakończonych przez dniem 31 maja 2019 r. zastosowanie mają przepisy dotychczasowe, z tym, że strona może dokonać wyboru sposobu wymiany korespondencji z sądem.

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  12-06-2019
  przez: Tomasz Ochoński
 • opublikowano:
  12-06-2019 12:52
  przez: Tomasz Ochoński
 • zmodyfikowano:
  05-07-2019 12:10
  przez: Patryk Jawor
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
  odwiedzin: 1419
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
31-511 Kraków
ul. Rakowicka 10

Dane kontaktowe:

fax: 12 429 22 24
e-mail: biuro@krakow.wsa.gov.pl
NIP: 676 11 14 921
REGON: 356774935
strona www: www.krakow.wsa.gov.pl

NBP Oddział Kraków:
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Godziny otwarcia:

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30