Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Organy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Prezes Sądu

Sędzia NSA Andrzej Irla

Kompetencje prezesa sądu:

 1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz,
 2. jest Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Sędziów oraz Kolegium Sądu,
 3. sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądu,
 4. pełni czynności administracji sądowej, a w szczególności:
  1. wykonuje czynności z zakresu prawa pracy,
  2. organizuje pracę sądu z uwzględnieniem podziału czynności w sądzie ustalonego przez Kolegium Sądu,
  3. sprawuje nadzór nad stosowaniem ustaleń dotyczących przydziału spraw poszczególnym sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym, przyjętych przez Kolegium Sądu,
  4. czuwa nad usprawnianiem organizacji i technik pracy sądu,
  5. dba o należytą kulturę pracy,
  6. zapoznaje się z orzecznictwem sądu oraz organizuje narady sędziów w celu omówienia przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądu, a także informuje o wynikach tych narad prezesa właściwej Izby NSA,
  7. zapoznaje się z biegiem spraw rozpoznawanych w sądzie, a w szczególności spraw wywołujących powszechne zainteresowanie społeczne,
  8. przekazuje właściwym organom administracji publicznej wystąpienia składów orzekających o istotnych naruszeniach prawa lub okolicznościach mających wpływ na ich powstanie,
  9. przekazuje odpisy orzeczeń dotyczących istotnych dla praktyki zagadnień prawnych, w celu ich publikacji w zbiorze urzędowym orzeczeń sądów administracyjnych,
  10. przedstawia informację o działalności sądu,
  11. przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków,

Wiceprezesi WSA w Krakowie

Sędzia NSA Anna Dumas
Sędzia WSA Bogusław Wolas

Kompetencje wiceprezesa sądu:

 1. zastępuje prezesa sądu,
 2. wykonuje czynności powierzone mu przez prezesa sądu,

Zgromadzenie Ogólne Sędziów WSA w Krakowie

W skład Zgromadzenia Ogólnego Sędziów wchodzą wszyscy sędziowie zatrudnieni w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

Kompetencje Zgromadzenia Ogólnego:

 1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów WSA w Krakowie rozpatruje informację prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej działalności sądu,
 2. przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowisko sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 3. wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 4. ustala skład liczbowy Kolegium Sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie,
 5. wybiera spośród członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Krakowie dwóch przedstawicieli, którzy uczestniczą w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wybierającym członków Krajowej Rady Sądownictwa,
 6. zgłasza kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa,
 7. rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zgłoszone przez członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów,
 8. podejmuje uchwały w sprawach dotyczących działalności sądu.

Kolegium WSA w Krakowie

– prezes Andrzej Irla – przewodniczący,
– sędzia WSA Agnieszka Nawara-Dubiel,
– sędzia NSA Krystyna Kutzner,
– sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski,
– sędzia WSA Mariusz Kotulski,
– sędzia WSA Waldemar Michaldo,
– sędzia WSA Bogusław Wolas.

Kompetencje Kolegium Sądu:

 1. ustala podział czynności w sądzie, na wniosek prezesa sądu przydziela sędziów do wydziałów orzeczniczych i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom,
 2. przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów opinię o kandydatach na stanowiska sędziów,
 3. rozpatruje sprawy przedstawione Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów,
 4. rozpatruje inne sprawy przedstawione przez prezesa sądu lub z własnej inicjatywy,
 5. podejmuje uchwały w zakresie swojej właściwości.
Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2016
  przez: SNSA Anna Szkodzińska Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 • opublikowano:
  21-11-2016 13:52
  przez: Cezary Świdnicki
 • zmodyfikowano:
  21-05-2018 13:44
  przez: Cezary Świdnicki
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
  odwiedzin: 6387
Dane adresowe:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
31-511 Kraków
ul. Rakowicka 10

Dane kontaktowe:

fax: 12 429 22 24
e-mail: biuro@krakow.wsa.gov.pl
NIP: 676 11 14 921
REGON: 356774935
strona www: www.krakow.wsa.gov.pl

NBP Oddział Kraków:
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Godziny otwarcia:

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30