Sprawy rozpoznane

Orzeczenia sądów administracyjnych zamieszczane są w internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl

 

W dniu 2 grudnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonego zarządzenia nr 165/2019 Burmistrza Brzeska z dnia 24 czerwca 2019 r. w przedmiocie powierzenia nauczycielowi pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie Spytkowskiej; (sygn. akt III SA/Kr 1069/19).


W dniu 2 grudnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność załącznika zaskarżonej uchwały nr XLIII/285/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 31 lipca 2018 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (sygn. akt II SA/Kr 835/19).


W dniu 26 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargi na uchwałę nr LVII/594/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Miasta Tarnowa (sygn. akt II SA/Kr 1621/18).


W dniu 26 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę ze skargi na uchwałę nr LVII/594/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 29 czerwca 2018 r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze Miasta Tarnowa (sygn. akt II SA/Kr 849/19) do sprawy o sygn. II SA/Kr 1621/18.


W dniu 15 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr XIX/95/16 Rady Gminy Spytkowice- z dnia 30 czerwca 2016 w przedmiocie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy (sygn. akt II SA/Kr 969/19).


W dniu 15 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odwołał rozprawę z dnia 15 listopada 2019 r. W dniu 8 listopada 2019 r. WSA w Krakowie umorzył postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na uchwałę nr XVI/339/19 Gminy Miejskiej Kraków z dnia 22 maja 2019 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Łuczanowice II – Części A, B, C (sygn. akt II SA/Kr 909/19).


W dniu 20 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr III.27.2018 Rady Gminy Czernichów z dnia 28 grudnia 2018 r. w przedmiocie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zagacie (sygn. akt II SA/Kr 796/19).


W dniu 14 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność w całości zaskarżonej uchwały nr VII/78/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 25 czerwca 2019 r. w przedmiocie rozpoznania odwołań dotyczących protestów przeciwko ważności wyborów gminnych jednostek pomocniczych (sygn. akt III SA/Kr 843/19).


W dniu 14 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w przedmiocie ustalenia kierunków działania zmierzających do wypłacenia wynagrodzenia za okres strajku w oświacie wszystkim strajkującym nauczycielom i innym pracownikom oświaty (sygn. akt III SA/Kr 745/19).


W dniu 14 listopada 2019 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie odbyła się rozprawa ze skargi na uchwałę nr VI/111/19 Rady Miasta Kraków z dnia 30 stycznia 2019 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki i Kostrze – Obszar Łąkowy” (sygn. akt II SA/Kr 694/19). Odroczono publikację orzeczenia na dzień 28 listopada 2019 r. na godz. 1200.


W dniu 14 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę ze skargi na uchwałę nr VI/111/19 Rady Miasta Kraków z dnia 30 stycznia 2019 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Skotniki i Kostrze – Obszar Łąkowy” prowadzoną pod sygn. akt II SA/Kr 742/19 do sprawy o sygn. II SA/Kr 694/19.


W dniu 12 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność załącznika do zaskarżonej uchwały nr XXXIII/162/17 Gminy Spytkowice z dnia 22 listopada 2017 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Spytkowice (sygn. akt II SA/Kr 970/19) w § 18 ust. 1 w całości oraz w § 18 ust. 2 pkt 3 w zakresie słów „ ,chyba że zarządca nieruchomości/regulamin nieruchomości stanowi inaczej”; w pozostałym zakresie skargę oddalono.


W dniu 8 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność w części zaskarżonej uchwały nr XVI/134/2016 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 30 sierpnia 2016 r. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku (sygn. akt II SA/Kr 907/19).


W dniu 6 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność załącznika zaskarżonej uchwały nr XIV/95/2016 Rady Gminy Słaboszów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słaboszów (sygn. akt II SA/Kr 864/19).


W dniu 5 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność w części zaskarżonej uchwały nr V/29/2019 Rady Gminy Lanckorona z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lanckorona (sygn. akt II SA/Kr 738/19), w pozostałym zakresie skargę oddalono.


W dniu 5 listopada 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność załącznika zaskarżonej uchwały nr XIX/206/16 Rady Miejskiej w Słomnikach z dnia 25 sierpnia 2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słomniki. (sygn. akt II SA/Kr 914/19), w pozostałym zakresie skargę oddalono.


W dniu 17 października 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyła się rozprawa ze skargi na uchwałę nr VIII/103/2019 Rady Gminy Liszki z dnia 23 maja 2019 w przedmiocie wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości; (sygn. akt II SA/Kr 818/19).  Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 28 października 2019 r. (sala 1, godz. 1200). W dniu 28 października 2019 r. odrzucono skargę.


W dniu 17 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr II/13/2014 Rady Gminy w Książu Wielkim z dnia 22 grudnia 2014 r. w przedmiocie zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu; (sygn. akt III SA/Kr 703/19).       


W dniu 17 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały nr LXXXVII/2131/17 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2018 r. w przedmiocie uchwalenia statutów sołectw Gminy Michałowice (sygn. akt III SA/Kr 751/19).


W dniu 16 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr LXXXVII/2131/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mistrzejowice – Ks. Kazimierza Jancarza” (sygn. akt II SA/Kr 910/19).


W dniu 15 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr V/48/2019 Rady Gminy Iwanowice z dnia 30 stycznia 2019 w przedmiocie uchwalenie Statutów Sołectw Gminy Iwanowice (sygn. akt III SA/Kr 787/19).


W dniu 11 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność § 13 ust. 2 pkt 2 zaskarżonej uchwały nr XXXI/96/2005 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 7 (sygn. akt II SA/Kr 707/19).


W dniu 11 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr XXXVIII/565/2017 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2017 r. w przedmiocie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Rówień Krupowa w Zakopanem (sygn. akt II SA/Kr 504/19).


W dniu 10 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr CVIII/2838/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2018 w sprawie ustalenia kierunków działania w zakresie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach” (sygn. akt II SA/Kr 433/19).


W dniu 9 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XII/218/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 w przedmiocie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Armii Krajowej - Piastowska” (sygn. akt II SA/Kr 785/19).


W dniu 1 października 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelków w gminie Zabierzów – w części obejmującej tereny od południowej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K w kierunku północnym (sygn. akt II SA/Kr 525/19).


W dniu 27 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały Rady Miasta Nowy Targ
z dnia 4 lutego 2019 r. w przedmiocie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.II (Targ przy ul. Targowej) (sygn. akt II SA/Kr 596/19).


W dniu 27 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ z dnia 4 lutego 2019 r. w przedmiocie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Targ 6.II (sygn. akt II SA/Kr 666 /19) do sprawy o sygn. II SA/Kr 596/19.


W dniu 26 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę Rady Gminy Gródek Nad Dunajcem z dnia 25 października 2017 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Gródku nad Dunajcem - Gmina Gródek nad Dunajcem (sygn. akt II SA/Kr 572/19).


W dniu 26 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części  §13 ust. 2 pkt 2 Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 w przedmiocie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 09 (sygn. akt II SA/Kr 708/19).


W dniu 26 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części §13 ust. 2 pkt 2 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r. w przedmiocie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 13 (sygn. akt II SA/Kr 710/19).


W dniu 26 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność załącznika zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Skale z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skała (sygn. akt II SA/Kr 795/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części §13 ust. 2 pkt 2 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 11 (sygn. akt II SA/Kr 712/19).


W dniu 25 września 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 21 stycznia 2013 r. w przedmiocie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy; (sygn. akt II SA/Kr 680/19). Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 8 października 2019 r. (sala 1, godz. 1200). W dniu 8 października 2019 r. w sprawie tej zapadł wyrok: stwierdzający nieważność § 19 załącznika nr  1 do zaskarżonej uchwały w zakresie słów: ” ponoszą  też  pełną  odpowiedzialność za zachowanie  tych zwierząt”, stwierdzający nieważność § 20 ust.2 pkt 2  załącznika nr  1 do zaskarżonej uchwały w zakresie słów: ”oraz innych obiektów, których administrator  wprowadził ten zakaz, z wyjątkiem psów przewodników  osób  niewidomych.”, stwierdzający nieważność § 20 ust. 5 i § 20 ust. 6  załącznika nr  1 do zaskarżonej uchwały, w pozostałym zakresie skargę oddalono.


W dniu 25 września 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – część „A”; (sygn. akt II SA/Kr 639/19). Odroczono ogłoszenie orzeczenia na dzień 9 października 2019 r. (sala 1, godz. 1200). w dniu 9 października 2019 r. w sprawie tej zapadł wyrok stwierdzający nieważność  części tekstowej zaskarżonej uchwały w zakresie: § 2 ust.8 pkt 3 dot. terenu MRj- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej(§ 9 ust.3), § 2 ust. 8 pkt 4 dot. terenu MRj/U - tereny zabudowy zagrodowej i mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem usług (§ 9 ust. 4), §  2  ust.   8  pkt  5  dot.  terenu MRj/UT- tereny  zabudowy  zagrodowej i mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem agroturystyki (§ 9 ust. 5), § 2 ust. 8 pkt 8 dot. terenu Rp - tereny rolne - pasieka (§ 9 ust. 8), § 3 pkt 13 - definicja agroturystyki, § 3 pkt 15 - definicja gospodarstwa agroturystycznego, § 7 ust. 4, § 7 ust. 6 w zakresie zapisów: „i usług agroturystyki" oraz „ MRj/U i MRj/UT", § 7 ust. 8 pkt 1) lit a) w zakresie zapisów: „i MRj", § 7 ust. 8 pkt 1) lit b), § 7 ust. 10 pkt 1) w zakresie zapisów: „ MRj", §7 ust. 10 pkt 2), § 7 ust. 10 pkt 3) w zakresie zapisów:’’MRj/U", § 7 ust. 11 w zakresie zapisów: „oraz terenu MRj/U w Zagórzynie", § 7 ust.13 pkt 2), §9 ust. 3,  § 9 ust. 4, § 9 ust. 5, § 9 ust.8; stwierdzający nieważność rysunku planu w zakresie: Załącznika Nr 1 do ww. uchwały Plan nr l w zakresie terenów MRj/UT, Załącznika Nr 2 do ww. uchwały Plan nr 2 w zakresie terenu MRj , Załącznika Nr 3 do ww. uchwały Plan nr 3 w zakresie terenu MRj/UT, Załącznika Nr 7 do ww. uchwały Plan nr 7 w zakresie terenu Rp, Załącznika Nr 11 do ww. uchwały Plan nr 11 w zakresie terenu MRj , Załącznika Nr 13 do ww. uchwały Plan nr 13 w zakresie terenu MRj/U; w pozostałym zakresie skargę oddalono;


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sucha Beskidzka (sygn. akt II SA/Kr 842/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe; (sygn. akt II SA/Kr 740/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie statutu sołectwa osiedla Traczykówka (sygn. akt III SA/Kr 626/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie statutu sołectwa osiedla Sądecka (sygn. akt III SA/Kr 629/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w przedmiocie statutu sołectwa Chabówka (sygn. akt III SA/Kr 628/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie statutu sołectwa osiedla Orkana (sygn. akt III SA/Kr 624/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w przedmiocie statutu sołectwa Rdzawka (sygn. akt III SA/Kr 621/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie statutu sołectwa osiedla Nowy Świat (sygn. akt III SA/Kr 625/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie statutu sołectwa osiedla Centrum (sygn. akt III SA/Kr 630/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie statutu sołectwa osiedla Łęgi (sygn. akt III SA/Kr 627/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie statutu sołectwa osiedla Łęgi (sygn. akt III SA/Kr 619/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie statutu sołectwa osiedla Rynek (sygn. akt III SA/Kr 623/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 10 listopada 2010 r. w przedmiocie statutu sołectwa osiedla Słone (sygn. akt III SA/Kr 620/19).


W dniu 25 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości Rady Miasta Rabka Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w przedmiocie statutu sołectwa Ponice (sygn. akt III SA/Kr 622/19).

 • Data publikacji: 31-01-2014 14:05 przez: Cezary Świdnicki
 • Data modyfikacji: 04-12-2019 08:10 przez: Patryk Jawor
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: SNSA Anna Szkodzińska Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 • Data wytworzenia: 31-01-2014
 • Ilość wyświetleń: 25727
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  04-12-2019, godz. 08:10:34
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  29-11-2019, godz. 12:09:27
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  20-11-2019, godz. 13:33:40
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  15-11-2019, godz. 09:33:57
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  12-11-2019, godz. 14:41:45
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  08-11-2019, godz. 10:05:36
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  28-10-2019, godz. 13:25:21
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  28-10-2019, godz. 13:22:12
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  28-10-2019, godz. 13:15:57
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  18-10-2019, godz. 08:22:06
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  16-10-2019, godz. 12:33:09
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  10-10-2019, godz. 14:08:44
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  07-10-2019, godz. 11:46:29
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  30-09-2019, godz. 08:21:10
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  30-09-2019, godz. 07:05:21
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  27-09-2019, godz. 12:25:46
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  27-09-2019, godz. 12:21:46
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  27-09-2019, godz. 12:16:52
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  27-09-2019, godz. 11:25:46
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  25-09-2019, godz. 09:55:25
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  25-09-2019, godz. 09:51:59
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  16-09-2019, godz. 09:51:44
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  13-09-2019, godz. 09:34:05
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  12-09-2019, godz. 10:05:11
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  08-08-2019, godz. 10:41:15
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  30-07-2019, godz. 14:31:35
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  10-07-2019, godz. 13:53:18
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  10-07-2019, godz. 13:42:36
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  09-07-2019, godz. 12:05:37
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  04-07-2019, godz. 12:43:55
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  04-07-2019, godz. 12:42:11
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  04-07-2019, godz. 09:15:16
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  04-07-2019, godz. 09:13:20
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  27-06-2019, godz. 09:20:12
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  25-06-2019, godz. 09:42:27
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  19-06-2019, godz. 13:51:48
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  13-06-2019, godz. 07:53:59
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  06-06-2019, godz. 08:42:22
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  05-06-2019, godz. 10:27:19
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  04-06-2019, godz. 14:56:48
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  04-06-2019, godz. 14:33:55
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  23-05-2019, godz. 09:44:53
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  17-04-2019, godz. 13:58:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-04-2019, godz. 13:51:13
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-04-2019, godz. 12:02:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-04-2019, godz. 08:37:24
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-03-2019, godz. 09:44:26
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-03-2019, godz. 13:57:43
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-03-2019, godz. 13:14:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-03-2019, godz. 09:58:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-02-2019, godz. 14:51:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2019, godz. 10:39:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-02-2019, godz. 14:49:40
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-02-2019, godz. 09:13:16
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-02-2019, godz. 14:35:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-02-2019, godz. 14:50:16
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-02-2019, godz. 11:45:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-02-2019, godz. 11:44:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-01-2019, godz. 11:07:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-12-2018, godz. 13:46:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-12-2018, godz. 13:18:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-11-2018, godz. 11:13:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-11-2018, godz. 13:59:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  31-10-2018, godz. 13:51:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-10-2018, godz. 14:42:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  17-10-2018, godz. 11:17:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-10-2018, godz. 12:28:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-10-2018, godz. 11:50:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2018, godz. 10:55:19
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2018, godz. 09:46:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-09-2018, godz. 12:29:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-09-2018, godz. 09:34:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-09-2018, godz. 08:46:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-09-2018, godz. 10:36:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-07-2018, godz. 14:01:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-07-2018, godz. 13:52:10
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-06-2018, godz. 12:35:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-06-2018, godz. 08:48:01
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-06-2018, godz. 11:44:50
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-05-2018, godz. 14:41:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-05-2018, godz. 11:48:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-05-2018, godz. 13:26:36
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-05-2018, godz. 14:33:36
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-05-2018, godz. 11:07:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-04-2018, godz. 09:08:46
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-04-2018, godz. 11:32:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  17-04-2018, godz. 08:54:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-03-2018, godz. 11:39:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  22-03-2018, godz. 12:59:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-03-2018, godz. 08:38:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-02-2018, godz. 12:23:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-02-2018, godz. 10:41:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-02-2018, godz. 08:53:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-01-2018, godz. 09:01:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-01-2018, godz. 12:54:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-01-2018, godz. 11:13:31
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-01-2018, godz. 08:36:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-01-2018, godz. 09:48:08
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-01-2018, godz. 12:52:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-12-2017, godz. 09:28:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-12-2017, godz. 08:50:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-11-2017, godz. 12:14:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-11-2017, godz. 13:29:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-10-2017, godz. 10:21:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-10-2017, godz. 12:13:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-10-2017, godz. 10:56:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-10-2017, godz. 10:45:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-10-2017, godz. 13:16:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-09-2017, godz. 08:41:06
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  14-07-2017, godz. 10:25:20
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  14-07-2017, godz. 09:55:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-01-2017, godz. 12:39:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-12-2016, godz. 11:30:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-12-2016, godz. 11:29:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-11-2016, godz. 12:47:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-11-2016, godz. 13:31:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-10-2016, godz. 10:25:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-10-2016, godz. 10:44:01
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-10-2016, godz. 12:53:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-10-2016, godz. 12:49:53
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2016, godz. 13:32:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2016, godz. 13:32:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2016, godz. 13:29:07
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-10-2016, godz. 14:11:04
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-09-2016, godz. 14:47:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-09-2016, godz. 12:23:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-07-2016, godz. 13:47:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-06-2016, godz. 11:00:13
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-05-2016, godz. 10:50:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  23-05-2016, godz. 12:36:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-05-2016, godz. 10:12:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  09-05-2016, godz. 14:48:26
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2016, godz. 12:15:42
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-04-2016, godz. 09:56:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-04-2016, godz. 09:44:19
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-04-2016, godz. 13:24:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-04-2016, godz. 09:09:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-04-2016, godz. 12:15:35
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-04-2016, godz. 12:15:28
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-03-2016, godz. 11:56:36
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-03-2016, godz. 12:33:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-03-2016, godz. 12:26:47
  Modyfikacja strony przez: Maciej Cichoń
 •  
  01-03-2016, godz. 10:38:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-02-2016, godz. 14:04:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-02-2016, godz. 14:00:46
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-02-2016, godz. 13:35:40
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-02-2016, godz. 11:11:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-02-2016, godz. 11:06:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-01-2016, godz. 11:10:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-01-2016, godz. 11:09:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-01-2016, godz. 12:48:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-12-2015, godz. 10:06:08
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-12-2015, godz. 13:45:50
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-12-2015, godz. 13:44:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-12-2015, godz. 12:20:20
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-12-2015, godz. 11:46:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-11-2015, godz. 11:48:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2015, godz. 12:44:10
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2015, godz. 12:37:06
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-10-2015, godz. 12:31:06
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-10-2015, godz. 12:40:31
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2015, godz. 11:06:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-09-2015, godz. 14:58:23
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  16-09-2015, godz. 13:07:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-09-2015, godz. 10:15:16
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-09-2015, godz. 11:29:10
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-07-2015, godz. 11:32:28
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-07-2015, godz. 09:46:17
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-07-2015, godz. 11:16:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-07-2015, godz. 10:58:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-07-2015, godz. 12:50:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-06-2015, godz. 14:41:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-06-2015, godz. 13:03:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-06-2015, godz. 11:06:19
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-06-2015, godz. 12:40:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-05-2015, godz. 14:42:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-04-2015, godz. 14:39:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-04-2015, godz. 12:08:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-04-2015, godz. 12:05:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-04-2015, godz. 12:13:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 13:01:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 13:00:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 13:00:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 11:28:53
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 11:28:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-03-2015, godz. 09:59:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-03-2015, godz. 09:58:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-03-2015, godz. 11:02:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-03-2015, godz. 10:53:42
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-12-2014, godz. 12:29:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2014, godz. 12:58:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2014, godz. 12:43:48
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-10-2014, godz. 12:30:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-10-2014, godz. 10:53:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-10-2014, godz. 12:14:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2014, godz. 13:35:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2014, godz. 13:34:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2014, godz. 12:44:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-09-2014, godz. 11:14:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-08-2014, godz. 14:05:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-08-2014, godz. 13:19:23
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  17-06-2014, godz. 10:25:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  09-06-2014, godz. 13:02:48
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  09-06-2014, godz. 13:00:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  22-05-2014, godz. 11:56:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  22-05-2014, godz. 11:50:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-05-2014, godz. 12:39:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 14:22:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 14:21:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 10:53:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 10:53:11
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2014, godz. 13:22:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2014, godz. 13:08:29
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2014, godz. 13:07:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-03-2014, godz. 11:54:13
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-03-2014, godz. 11:53:41
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-03-2014, godz. 14:19:31
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-03-2014, godz. 14:16:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-03-2014, godz. 11:07:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-02-2014, godz. 13:09:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:45:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:45:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:43:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:42:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  31-01-2014, godz. 14:05:07
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1475492, w tym miesiącu: 11262, dzisiaj: 451