Sprawy rozpoznane

Orzeczenia sądów administracyjnych zamieszczane są w internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl

 1. W dniu 30 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XXVIII/189/16 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie obejmującym:
  - § 7 ust. 7 pkt 1 lit. c,
  - § 8 ust. 2 pkt 1.
   
 2. W dniu 24 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił na uchwałę nr CXV/1551/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kliny - Gadomskiego II” sygn. akt II SA/Kr 987/18).
   
 3. W dniu 17 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr XIV/105/2017 Rady Gminy Alwernia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków (sygn. akt II SA/Kr 1057/18).
   
 4. W dniu 16 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr CIV/2692/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bodzów - Rejon ulicy Widłakowej” (sygn. akt II SA/Kr 1048/18).
   
 5. W dniu 8 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr XXXI/387/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie (sygn. akt II SA/Kr 839/18).
   
 6. W dniu 8 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr II/334/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Sufczyn, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały: w części graficznej w zakresie obszaru oznaczonego symbolem 3.U.3 i w części tekstowej paragrafu 10 w zakresie, w jakim odnosi się do obszaru oznaczonego symbolem 3.U.3 II. w pozostałym zakresie skargę oddalono (sygn. akt II SA/Kr 184/18).
   
 7. W dniu 3 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi na uchwałę nr XII/183/2015 Rady Miasta Zakopane z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki” (sygn. akt II SA/Kr 857/18).
   
 8. W dniu 2 października 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność w całości uchwały nr XXXIX/263/2017 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (sygn. akt III SA/Kr 1290/17).
   
 9. W dniu 29 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XIX/210/16 Rady Gminy Gorlice z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część działki Nr 164/4, część działki Nr 1464/4 i działka Nr 1465/13, działka Nr 1799/6 (sygn. akt II SA/Kr 686/18).
   
 10. W dniu 11 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XLIV/410/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, jej wysokości oraz zasad pobierania na terenie miasta Nowy Targ, stwierdził nieważność § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały wraz z Załącznikiem Nr 1, a w pozostałym zakresie skargę oddalił (sygn. akt III SA/Kr 320/18).
   
 11. W dniu 7 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr XC/2361/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr CXV/1547/10 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (sygn. akt II SA/Kr 831/18).
   
 12. W dniu 6 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XXVI/239/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa (sygn. akt II SA/Kr 471/18).
   
 13. W dniu 6 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr VII/90/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŚRÓDMIEŚCIE ZACHÓD”  (sygn. akt II SA/Kr 659/18).
   
 14. W dniu 5 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr 342/XL/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części graficznej obejmującej rysunek zmiany planu w odniesieniu do działki nr 2037, a w pozostałym zakresie skargę odrzucił (sygn. akt II SA/Kr 736/18).
   
 15. W dniu 13 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XL/318/17 Rady Gminy Łużna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 84/1 w Biesnej, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały – w części, to jest:
  - w odniesieniu do tytułu uchwały – w zakresie słów „część działki Nr 138 w Biesnej”;
  - w części tekstowej uchwały – w zakresie § 1 pkt 2) uchwały w odniesieniu do słów „część działki Nr 138 w Biesnej” oraz w zakresie § 9 uchwały;
  - w zakresie załącznika graficznego nr 1 do uchwały;
  - w odniesieniu do załącznika nr 6 i nr 7 do uchwały – w zakresie słów „część działki Nr 138 w Biesnej”; (sygn. akt II SA/Kr 589/18).
   
 16. W dniu 13 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XC/1325/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rajsko” (sygn. akt II SA/Kr 648/18).
   
 17. W dniu 13 lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność w całości uchwały nr XXXIII/267/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna – część działki Nr 138 w Biesnej, część działki Nr 480/1, część działki Nr 2118/4, część działki Nr 580 w Łużnej, część działki Nr 140/1 w Mszance  (sygn. akt II SA/Kr 590/18).
   
 18. W dniu lipca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę nr XXXVII/458/2017 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzeszowice oddalił cztery skargi oraz po uwzględnieniu pozostałych trzech stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej działek nr 1750/1, 1750/3, 1750/4 i 1750/5, obręb Krzeszowice oraz w części dotyczącej działki nr 609/9, obręb Czatkowice w zakresie, w jakim objęta jest przeznaczeniem o symbolu ZI1 (sygn. akt II SA/Kr 105/18).
   
 19. W dniu 21 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność w całości uchwały nr VI/81/15 Rady Miasta Skawina z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad realizacji przez Gminę Skawina inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skawina (sygn. akt II SA/Kr 434/18).
   
 20. W dniu 6 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr 158/XXI/2016 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia w Gminie Łososina Dolna taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków orzekł o niezgodności z prawem zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 1 punkt 2 wyszczególniony w tabeli, a dotyczący stawki opłaty za przyłączenie do gminnego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy (sygn. akt II SA/Kr 563/18).
   
 21. W dniu 30 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XVI/184/2007 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 października 2007 r. w sprawie: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ANTAŁÓWKA – KOZINIEC” (sygn. akt II SA/Kr 463/18).
   
 22. W dniu 29 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia 13 grudnia 2017 r. znak: WN.II.4131.1.69.2017/ZZ w przedmiocie zmiany nazwy ulicy położonej w Wadowicach z gen. Bruno Olbrychta na dr. Gustawa Studnickiego oraz odrzucił skargę na opinię Instytutu Pamięci Narodowej z dnia 3 listopada 2017 r. znak: BUW-3540-230(4)/17 (sygn. akt III SA/Kr 130/18).
   
 23. W dniu 23 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XVI/282/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska – Grottgera” (sygn. akt II SA/Kr 1557/15).
   
 24. W dniu 18 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XX/146/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gdów, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części to jest w zakresie § 21 ust. 3 załącznika do uchwały (sygn. akt II SA/Kr 448/18).
   
 25. W dniu 15 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na § 1 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 listopada 2017 r. nr 276/XXXVI/2017 w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowotarskiego w 2018 roku w zakresie tabeli nr 2 - Plan dyżurów aptek w Rabce-Zdrój w 2018 roku w zakresie dyżurów Apteki "Zdrowe Ceny" ul. Podhalańska 2c, dzień (od - do):
  - 22.01.2018 r. - 28.01.2018 r.;
  - 12.03.2018 r. - 18.03.2018 r.;
  - 30.04.2018 r. - 6.05.2018 r.;
  - 18.06.2018 r. - 24.06.2018 r.;
  - 24.09.2018 r. - 30.09.2018 r.;
  - 12.11.2018 r. - 18.11.2018 r.;
  - 31.12.2018 r.,
  stwierdził nieważność uchwały w zaskarżonym zakresie (sygn. akt III SA/Kr 113/18).
   
 26. W dniu 8 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XLV/469/2017 Rady Miejskiej  Nowego Sącza  z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz - 8”, stwierdził nieważność § 7 ust. 5 pkt 3 zaskarżonej uchwały (sygn. akt II SA/Kr 373/18).
   
 27. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XIV/109/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Pychowice w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr 134/18).
   
 28. W dniu 17 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi na uchwałę nr XLVIII-452-06 Rady Miejskiej  w  Andrychowie  z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowości Sułkowice (sygn. akt II SA/Kr 1687/17 i II SA/Kr 1688/17).
   
 29. W dniu 17 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę uchwałę nr XXVI/239/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa (sygn. akt II SA/Kr 1/18).
   
 30. W dniu 29 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr LXI/1324/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Marii Dąbrowskiej – Bieńczycka” (sygn. akt II SA/Kr 97/18).
   
 31. W dniu 28 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XIV/87/08 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lipnik, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w jej części graficznej, objętej planszą nr 11 w zakresie:
  a) całego terenu KDL, począwszy od drogi publicznej oznaczonej symbolem KDZ przebiegającej na wysokości działek nr 675/2 i nr 677 do granicy obszaru planu;
  b) oraz całego terenu KDW, począwszy od drogi KDL przy granicy działki nr 677 (sygn. akt II SA/Kr 749/17).
   
 32. W dniu 23 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr XC/2361/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (sygn. akt II SA/Kr 223/18).
   
 33. W dniu 22 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr CXV/1554/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec – Wschód” (sygn. akt II SA/Kr 174/18).
   
 34. W dniu 7 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr XXXVI/361/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom (sygn. akt II SA/Kr 1626/17).
   
 35. W dniu 21 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność § 16 uchwały nr XXI/229/2016 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnowa (sygn. akt II SA/Kr 1594/17).
   
 36. W dniu 21 lutego 2018 r. w Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XXXIII/244/17 Rady Gminy Babice z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Podzamcze” w Babicach (sygn. akt II SA/Kr 1554/17).
   
 37. W dniu 8 lutego 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę nr XXXII/253/13 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków oraz uchwalenia dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzenia ścieków stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie § 1. ust. 7 i § 2. ust. 3 (sygn. akt II SA/Kr 1525/17).
   
 38. W dniu 30 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr LXXXI/1219/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny – Łęg” (sygn. akt II SA/Kr 1129/17).
   
 39. W dniu 23 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr XXXV/373/2017 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego (sygn. akt II SA/Kr 1124/17).
   
 40. W dniu 19 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XXVII/231/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sułoszowa (sygn. akt I SA/Kr 958/17).
   
 41. W dniu 19 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi na: uchwałę nr XII/149/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/35/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz na uchwałę nr XXIX/402/17 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w gminie Dąbrowa Tarnowska (sygn. akt I SA/Kr 1196/17 i I SA/Kr 1197/17).
   
 42. W dniu 9 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XL/46/2006 Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 18 w granicach administracyjnych miejscowości Korzkiew: odrzucił skargę w odniesieniu do działek nr 18 oraz nr 49/1 oraz stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części tekstowej, tj. § 10 ust. 1 pkt 7 – w odniesieniu do działki nr 49/4 (sygn. akt II SA/Kr 1501/17).
   
 43. W dniu 9 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność § 1 ust. 2, § 2 ust. 2, § 4, § 5 i § 6 uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. nr XXI/321/15 w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, w pozostałym zakresie umorzył postępowanie sądowe (sygn. akt III SA/Kr 1739/16).
   
 44. W dniu 15 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność w całości uchwały nr X/89/2015 Rady Gminy Jordanów z dnia 30 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec (sygn. akt II SA/Kr 1096/16).
   
 45. W dniu 12 grudnia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały nr LIV/367/14 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 10 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Rabka-Zdrój w w § 8 pkt 2 lit. b w zakresie słów „zapewnienie dostępu do drogi publicznej poprzez ustanowienie służebności drogowych dopuszcza się jedynie w przypadku wydzielenia z nieruchomości pojedynczej działki budowlanej”, a w pozostałym zakresie skargę oddalono (sygn. akt II SA/Kr 1395/17).
   
 46. W dniu 14 listopada 2017 r. Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyła się rozprawa w sprawie ze skarg na uchwałę nr LXV/1584/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ugorek – Fiołkowa”. W sprawie II SA/Kr 1038/17 skargę odrzucono, a w sprawie II SA/Kr 1037/17 w dniu 5 grudnia 2017 r. skargę oddalono.
   
 47. W dniu 29 listopada 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XXIII/169/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Aleksandrowice, Burów, Kleszczów w Gminie Zabierzów stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części graficznej w zakresie działki nr 121 położonej w obszarze oznaczonym symbolem 10R w pozostałej części skargę oddalono (sygn. akt II SA/Kr 976/17).
   
 48. W dniu 28 listopada 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr LXIV/1413/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Park Rzeczny Drwinka – Bochenka” (sygn. akt II SA/Kr 1039/17).
   
 49. W dniu 23 listopada 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr LI/678/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SKOCZNIA” (sygn. akt II SA/Kr 343/15).
   
 50. W dniu 16 listopada 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XLIII/387/2014 Rady Gminy Korzenna z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna oznaczonego jako plan „Nr 10 – Koniuszowa” stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały:
  I. w § 2 pkt 8 w części tekstowej w zakresie, w jakim odnosi się do:
  - działki o numerze ewidencyjnym 565/6 w części, w jakiej położona jest na rysunku planu w obszarze o symbolu 1-8 MNR;
  - działki o numerze ewidencyjnym 567 w części, w jakiej położona jest na rysunku planu w obszarze o symbolu 1-9 MNR;
  - działki o numerze ewidencyjnym 569 w części, w jakiej położona jest na rysunku planu w obszarze o symbolu 1-10 MNR
  II. w części graficznej, objętej załącznikiem nr 6, w zakresie:
  - działki o numerze ewidencyjnym 565/6 w części, w jakiej położona jest na rysunku planu w obszarze o symbolu 1-8 MNR;
  - działki o numerze ewidencyjnym 567 w części, w jakiej położona jest na rysunku planu w obszarze o symbolu 1-9 MNR;
  - działki o numerze ewidencyjnym 569 w części, w jakiej położona jest na rysunku planu w obszarze o symbolu 1-10 MNR.
  (sygn. akt II SA/Kr 586/17).
   
 51. W dniu 8 listopada 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność w całości uchwały nr XI/102/15 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Śleszowice w Gminie Zembrzyce (sygn. akt II SA/Kr 1117/17).
   
 52. W dniu 24 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność w całości uchwały nr XIII/126/2016 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: ustalenia miejsca pamięci narodowej (sygn. akt III SA/Kr 397/17).
   
 53. W dniu 18 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu skarg na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie obwodów łowieckich stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały:
  - w zakresie dotyczącym obwodu łowieckiego nr 52, w części obejmującej nieruchomość składającą się z działek o nr ewid.: 62, 64, 161/1, 162/1, 163/1;
  - w zakresie dotyczącym obwodu łowieckiego nr 134, w części obejmującej nieruchomość składającą się z:
  a) działki o nr ewid. 571,
  b) działki o nr ewid. 615,
  c) działki o nr ewid. 621,
  d) działki o nr ewid. 650,
  e) działki o nr ewid. 649/2,
  f) działki o nr ewid. 570,
  g) działki o nr ewid. 661,
  h) działki o nr ewid. 585,
  i) działki o nr ewid. 599,
  - w zakresie dotyczącym obwodu łowieckiego nr 232, w części obejmującej nieruchomość składającą się z działek o nr ewid.: 50, 46/1, 46/2, 46/4,
  - w zakresie dotyczącym obwodów łowieckich nr 235 i 238:
  a) w części obejmującej nieruchomość składającą się z działek o nr ewid.: 115/1, 168/2, 112/16,
  b) w części obejmującej nieruchomość składającą się z działek o nr ewid. 110/5, 111/1, 113/3, 114/1, 116, 122/6, 146/2, 121/4, 121/5, 121/6 121/7, 121/8, 121/9, 121/10, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/15, 121/16, 121/17, 121/18, 121/19, 118/3, 118/4, 118/6, 118/7, 118/8, 118/9, 118/10, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 119/10, 119/11, 119/12, 119/13, 119/4, 119/15, 171/3, 171/4, 171/5, 171/6, 171/7, 171/8, 172/4, 172/5, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 173/10, 173/11, 173/12, 143/1, 166, 167/2, 169/2, 183, 182/2, 112/5, 112/6, 112/7, 112/8, 112/9, 112/10, 112/11, 112/12, 112/13, 112/14, 112/17, obr. 0021,
  c) w części obejmującej działkę ewid. nr 49,
  d) w części obejmującej działkę ewid. nr 46/1;
  e) w części obejmującej działkę ewid. nr 43,
  f) w części obejmującej nieruchomość składającą się z działek o nr ewid.: 169/1, 171/1; 170/11, 174/1, 174/5, 174/6, 538, 174/3,
  g) w części obejmującej nieruchomość składającą się z działek o nr ewid.: 98/4,. 99/4, 101/2, 104/8, 109, 110/3, 112/15, 147/2, 162/1, 162/5,
  w pozostałej części jedną skargę odrzuca;.W dniu 17 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpatrzeniu skargi na uchwałę Rady Gminy Łabowa z dnia 25 września 2014 r. nr XLV/324/2014 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa. stwierdził nieważność § 6 ust. 4 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 zaskarżonej uchwały, a także jej załączników graficznych nr 2 i 3 w zakresie w jakim wyznaczają linię zabudowy od drogi wewnętrznej.
 54. W dniu 3 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargi na uchwałę nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” (sygn. akt II SA/Kr 119/16, II SA/Kr 217/17 i II SA/Kr 949/17).

 55. W dniu 3 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił dwie skargi i oddalił dwie skargi na uchwałę nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (sygn. akt II SA/Kr 750/17).
 • Data publikacji: 31-01-2014 14:05 przez: Cezary Świdnicki
 • Data modyfikacji: 31-10-2018 13:51 przez: Cezary Świdnicki
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Anna Szkodzińska
 • Data wytworzenia: 31-01-2014
 • Ilość wyświetleń: 20836
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  31-10-2018, godz. 13:51:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-10-2018, godz. 14:42:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  17-10-2018, godz. 11:17:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-10-2018, godz. 12:28:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-10-2018, godz. 11:50:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2018, godz. 10:55:19
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2018, godz. 09:46:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-09-2018, godz. 12:29:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-09-2018, godz. 09:34:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-09-2018, godz. 08:46:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-09-2018, godz. 10:36:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-07-2018, godz. 14:01:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-07-2018, godz. 13:52:10
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-06-2018, godz. 12:35:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-06-2018, godz. 08:48:01
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-06-2018, godz. 11:44:50
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-05-2018, godz. 14:41:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-05-2018, godz. 11:48:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-05-2018, godz. 13:26:36
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-05-2018, godz. 14:33:36
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-05-2018, godz. 11:07:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-04-2018, godz. 09:08:46
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-04-2018, godz. 11:32:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  17-04-2018, godz. 08:54:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-03-2018, godz. 11:39:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  22-03-2018, godz. 12:59:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-03-2018, godz. 08:38:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-02-2018, godz. 12:23:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-02-2018, godz. 10:41:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-02-2018, godz. 08:53:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-01-2018, godz. 09:01:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-01-2018, godz. 12:54:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-01-2018, godz. 11:13:31
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-01-2018, godz. 08:36:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-01-2018, godz. 09:48:08
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-01-2018, godz. 12:52:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-12-2017, godz. 09:28:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-12-2017, godz. 08:50:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-11-2017, godz. 12:14:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-11-2017, godz. 13:29:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-10-2017, godz. 10:21:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-10-2017, godz. 12:13:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-10-2017, godz. 10:56:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-10-2017, godz. 10:45:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-10-2017, godz. 13:16:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-09-2017, godz. 08:41:06
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  14-07-2017, godz. 10:25:20
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  14-07-2017, godz. 09:55:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-01-2017, godz. 12:39:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-12-2016, godz. 11:30:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-12-2016, godz. 11:29:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-11-2016, godz. 12:47:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-11-2016, godz. 13:31:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-10-2016, godz. 10:25:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-10-2016, godz. 10:44:01
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-10-2016, godz. 12:53:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-10-2016, godz. 12:49:53
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2016, godz. 13:32:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2016, godz. 13:32:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2016, godz. 13:29:07
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-10-2016, godz. 14:11:04
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-09-2016, godz. 14:47:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-09-2016, godz. 12:23:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-07-2016, godz. 13:47:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-06-2016, godz. 11:00:13
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-05-2016, godz. 10:50:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  23-05-2016, godz. 12:36:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-05-2016, godz. 10:12:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  09-05-2016, godz. 14:48:26
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2016, godz. 12:15:42
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-04-2016, godz. 09:56:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-04-2016, godz. 09:44:19
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-04-2016, godz. 13:24:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-04-2016, godz. 09:09:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-04-2016, godz. 12:15:35
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-04-2016, godz. 12:15:28
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-03-2016, godz. 11:56:36
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-03-2016, godz. 12:33:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-03-2016, godz. 12:26:47
  Modyfikacja strony przez: Maciej Cichoń
 •  
  01-03-2016, godz. 10:38:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-02-2016, godz. 14:04:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-02-2016, godz. 14:00:46
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-02-2016, godz. 13:35:40
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-02-2016, godz. 11:11:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-02-2016, godz. 11:06:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-01-2016, godz. 11:10:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-01-2016, godz. 11:09:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-01-2016, godz. 12:48:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-12-2015, godz. 10:06:08
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-12-2015, godz. 13:45:50
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-12-2015, godz. 13:44:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-12-2015, godz. 12:20:20
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-12-2015, godz. 11:46:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-11-2015, godz. 11:48:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2015, godz. 12:44:10
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2015, godz. 12:37:06
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-10-2015, godz. 12:31:06
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-10-2015, godz. 12:40:31
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2015, godz. 11:06:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-09-2015, godz. 14:58:23
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  16-09-2015, godz. 13:07:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-09-2015, godz. 10:15:16
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-09-2015, godz. 11:29:10
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-07-2015, godz. 11:32:28
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-07-2015, godz. 09:46:17
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-07-2015, godz. 11:16:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-07-2015, godz. 10:58:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-07-2015, godz. 12:50:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-06-2015, godz. 14:41:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-06-2015, godz. 13:03:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-06-2015, godz. 11:06:19
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-06-2015, godz. 12:40:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-05-2015, godz. 14:42:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-04-2015, godz. 14:39:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-04-2015, godz. 12:08:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-04-2015, godz. 12:05:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-04-2015, godz. 12:13:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 13:01:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 13:00:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 13:00:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 11:28:53
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 11:28:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-03-2015, godz. 09:59:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-03-2015, godz. 09:58:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-03-2015, godz. 11:02:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-03-2015, godz. 10:53:42
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-12-2014, godz. 12:29:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2014, godz. 12:58:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2014, godz. 12:43:48
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-10-2014, godz. 12:30:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-10-2014, godz. 10:53:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-10-2014, godz. 12:14:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2014, godz. 13:35:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2014, godz. 13:34:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2014, godz. 12:44:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-09-2014, godz. 11:14:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-08-2014, godz. 14:05:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-08-2014, godz. 13:19:23
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  17-06-2014, godz. 10:25:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  09-06-2014, godz. 13:02:48
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  09-06-2014, godz. 13:00:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  22-05-2014, godz. 11:56:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  22-05-2014, godz. 11:50:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-05-2014, godz. 12:39:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 14:22:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 14:21:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 10:53:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 10:53:11
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2014, godz. 13:22:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2014, godz. 13:08:29
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2014, godz. 13:07:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-03-2014, godz. 11:54:13
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-03-2014, godz. 11:53:41
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-03-2014, godz. 14:19:31
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-03-2014, godz. 14:16:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-03-2014, godz. 11:07:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-02-2014, godz. 13:09:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:45:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:45:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:43:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:42:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  31-01-2014, godz. 14:05:07
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1210300, w tym miesiącu: 8079, dzisiaj: 551