Sprawy rozpoznane

Orzeczenia sądów administracyjnych zamieszczane są w internetowej bazie orzeczeń sądów administracyjnych pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl

 

W dniu 13 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę Rady Gminy Zembrzyce z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zembrzyce prowadzoną pod sygn. II SA/Kr 721/19.


W dniu 13 września 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odroczono rozprawę z terminem na piśmie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru- „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity” prowadzoną pod sygn. II SA/Kr 413/19. 


W dniu 6 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr CII/1556/14 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Łagiewniki” prowadzoną pod sygn. II SA/Kr 91/19.


W dniu 5 września 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Michałowice z dnia 29 lutego 2016 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru Gmina Michałowice Północ prowadzona pod sygn. II SA/Kr 566/19. Odroczono publikację orzeczenia na dzień 19 września 2019 r. na godz. 1200.


W dniu 4 września 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi na uchwałę Gminy Miejskiej Kraków z dnia 13 lutego 2019 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej" prowadzona pod sygn. II SA/Kr 401/19. Odroczono publikację orzeczenia na dzień 12 września 2019 r. na godz. 1215. W dniu 12 września 2019 r. w sprawie tej zapadł wyrok stwierdzający nieważność uchwały w części, oraz oddalający skargę 1 skarżącego.


W dniu 4 września 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie połączył sprawę ze skargi na uchwałę Gminy Miejskiej Kraków z dnia 13 lutego 2019 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulic Podłużnej i Pylnej" prowadzoną pod sygn. II SA/Kr 530/19 do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygn.akt II SA/Kr 401/19.


W dniu 6 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr LXIII/634/2018 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 9 listopada 2018 w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym. (sygn. akt III SA/Kr 435/19).


W dniu 6 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę nr XLIV/281/2018 Rady Gminy Rytro z dnia 28 września 2018 w przedmiocie uchwalenia statutu gminy. (sygn. akt III SA/Kr 389/19) stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części: § 11 ust. 11 załącznika do uchwały pod nazwą Statut Gminy Rytro, § 16 ust. 3 i 4  załącznika do uchwały pod nazwą Statut Gminy Rytro, § 17 ust. 12, ust. 14 pkt 2, ust. 34 załącznika do uchwały pod nazwą Statut Gminy Rytro, § 34 ust. 1, ust. 2, ust. 3 załącznika do uchwały pod nazwą Statut Gminy Rytro, § 48 ust. 2 załącznika do uchwały pod nazwą Statut Gminy Rytro.


Wyrokiem z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie o sygn. III SA/Kr 474/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi na uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. nr XXI/231/11 oraz z dnia 25 kwietnia 2012 r. nr XLIII/570/12 w przedmiocie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe.


W dniu 24 lipca 2019 r. sprawa ze skargi na uchwałę nr CXIV/3010/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Al. Ignacego Daszyńskiego” (sygn. akt II SA/Kr 354/19) została zdjęta z wokandy.


W dniu 10 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę nr 32/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na najem w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych, zlokalizowanych w budynku gminnym (sygn. akt II SA/Kr 378/19) skargę odrzucił.


W dniu 10 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt II SA/Kr 223/19, II SA/Kr 222/19, II SA/Kr 326/19, II SA/Kr 598/19, II SA/Kr 439/19, II SA/Kr 440/19, II SA/Kr 120/19II SA/Kr 121/19, II SA/Kr 18/19, II SA/Kr 19/19, II SA/Kr 122/19, II SA/Kr 177/19, II SA/Kr 176/19, II SA/Kr 225/19, II SA/Kr 224/19 do sygn. akt II SA/Kr 18/19. WSA po rozpoznaniu spraw ze skarg na uchwałę nr CIX/2894/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” –etap A – skargi oddalił.


W dniu 4 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę nr XXXIII/269/17 Rady Gminy Łużna z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łużna (sygn. akt II SA/Kr 136/19).


W dniu 3 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargi na uchwałę nr CIV/2691/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2018 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tonie-Jurajska” (sygn. akt II SA/Kr 257/19).


W dniu 2 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę nr XV/142/2012 Rady Gminy Korzenna z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 6 – Łęka/Koniuszowa

 1. stwierdza nieważność załącznika nr 1  do  UCHWAŁY  NR XV/142/2012 RADY GMINY KORZENNA z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna Plan nr 6 - Łęka/Koniuszowa w zakresie w  jakim  rysunek  planu  obejmuje  teren oznaczony  symbolem  1 MU1;
 2. stwierdza nieważność  § 3.  pkt  29  UCHWAŁY  NR XV/142/2012 RADY GMINY KORZENNA z dnia 28 lutego 2012 r. w zakresie w jakim wprowadzony nim dodatkowy  tekst po § 25 do  części tekstowej Uchwały Nr XXIX/178/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r .  w części wstępnej/wprowadzającej  zawiera symbol MU1, a także w całości  w  zakresie w jakim wprowadza do tej uchwały  z dnia  28 lutego 2012 r.  § 25e.;  
 3. stwierdza nieważność  § 3. ust. 1 pkt 1 UCHWAŁY NR XV/142/2012 RADY GMINY KORZENNA z dnia 28 lutego 2012 r. w zakresie w jakim ustala się zmianę części tekstowej Uchwały Nr XXIX/178/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r., polegającą na tym, że we wprowadzonym do jej § 1 następnym ustępie  „5.” znajduje się pkt 2 w brzmieniu: „2) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu – MU1 (§ 25e)”;
 4. stwierdza nieważność § 3. ust. 1 pkt 11 UCHWAŁY NR XV/142/2012 RADY GMINY KORZENNA z dnia 28 lutego 2012 r. w zakresie w jakim ustala się zmianę części tekstowej Uchwały Nr XXIX/178/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r., polegającą na tym, że w nowym brzmieniu jej § 3 w jego ust. 3 znajduje się symbol MU1;
 5. stwierdza nieważność  § 3. ust. 1 pkt 22 UCHWAŁY NR XV/142/2012 RADY GMINY KORZENNA z dnia 28 lutego 2012 r. w zakresie w jakim ustala się zmianę części tekstowej Uchwały Nr XXIX/178/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r., polegającą na tym, że w nowym brzmieniu jej § 5  w jego ust. 4  i odpowiednio ust. 5 znajduje się symbol MU1 ;
 6. stwierdza  nieważność   § 3. ust. 1 pkt 23  UCHWAŁY  NR XV/142/2012 RADY GMINY KORZENNA z dnia 28 lutego 2012 r. w zakresie w jakim  ustala się zmianę części tekstowej Uchwały Nr XXIX/178/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r., polegającą na tym, że w nowym brzmieniu jej § 6.  w jego części początkowej /wstępnej znajduje się symbol MU1; a także w zakresie  w jakim  w ust. 6, ust. 7, ust. 8, ust. 9   tegoż  §  6  znajduje się symbol MU1;
 7. stwierdza nieważność § 3. ust. 1 pkt 26 UCHWAŁY NR XV/142/2012 RADY GMINY KORZENNA z dnia 28 lutego 2012 r. w zakresie w jakim  ustala się zmianę części tekstowej Uchwały Nr XXIX/178/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r., polegającą na tym, że w nowym brzmieniu jej § 9 w jego ust. 5  znajduje się symbol MU1;
 8. stwierdza    nieważność  § 3. ust. 1 pkt 25  UCHWAŁY  NR XV/142/2012 RADY GMINY KORZENNA z dnia 28 lutego 2012 r. w zakresie w jakim ustala się zmianę części tekstowej Uchwały Nr XXIX/178/2005 Rady Gminy Korzenna z dnia 5 grudnia 2005 r., polegającą na tym,  że jej  §  8 w ust. 5 pkt 2 otrzymał brzmienie „do ogrzewania obiektów mogą być stosowane wyłącznie paliwa i media nie powodujące przekraczania obowiązujących norm zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego”;
 9. zasądza od Gminy Korzenna na rzecz skarżącego Marcina Wiesława Szczygła kwotę 797 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W dniu 24 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę nr CIX/2889/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Obszar Łąkowy – Rejon ulicy Tynieckiej” (II SA/Kr 532/19) skargę oddalił.


W dniu 24 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę o sygn. akt II SA/Kr 299/19 do sygn. akt II SA/Kr 240/19.


W dniu 24 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skarg na uchwałę nr CXI/2952/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kostrze – rejon ulicy Falistej”(II SA/Kr 240/19) stwierdził nieważność § 8 ust. 26 zaskarżonej uchwały; w pozostałej części skargi oddalił;


W dniu 18 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XLII/639/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 25 czerwca 2018 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mazaniec – Kamyk w Olkuszu – Etap A (sygn. akt II SA/Kr 216/19).


W dniu 12 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 12 marca 2019 r. w przedmiocie odrzucenia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie podziału Miasta i Gminy Wieliczka (sygn. akt III SA/Kr 426/19).                                                                                                 


W dniu 5 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości nr V/76/2019 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 lutego 2019 r. w przedmiocie określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji dotyczących zmiany statusu miejscowości Chełmiec (sygn. akt III SA/Kr 248/19).                                                                                  


W dniu 5 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie umorzył postępowanie (skarga została wycofana) ze skargi na uchwałę nr III/27/2018 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w przedmiocie ustanowienie w Krakowie strefy czystego transportu "Kazimierz" (sygn. akt III SA/Kr 201/19).                                                                                                                                                      


W dniu 4 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie na czynność materialno-techniczną Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie polegającą na transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako matkę, oraz drugiego rodzica wpisano osoby tej samej płci (sygn. akt III SA/Kr 233/19).                                                                          


W dniu 14 maja 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi na uchwałę nr XXII/257/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Balińskiej w Chrzanowie (sygn. akt II SA/Kr 1624/18). Odroczono publikację orzeczenia na dzień 21 maja 2019 r. na godz. 1230. W dniu 21 maja 2019 r. w sprawie tej zapadł wyrok oddalający skargę.


 

W dniu 7 maja 2019 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie o godz. 1340 odbyła się rozprawa w sprawie ze skargi na uchwałę nr XLIV/572/2018 Rady Miasta Krzeszowice z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Czerna, Filipowice, Miękinia, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary w Gminie Krzeszowice - sygn. akt II SA/Kr 248/19. Odroczono publikację orzeczenia na dzień 17 maja 2019 r. na godz. 1215. W dniu 17 maja 2019 r. w sprawie tej zapadł wyrok oddalający skargę.               


W dniu 17 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr IX/60/2007 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krościenko n/Dunajcem – Biały Potok (sygn. akt II SA/Kr 1483/18).                                                                                                        


W dniu 12 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr LXXVII/1131/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wielicka – Wschód” (sygn. akt II SA/Kr 174/19).


 

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Płaszów – Rybitwy” (sygn. akt II SA/Kr 173/19).


W dniu 10 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na uchwałę nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat (sygn. akt III SA/Kr 1/19).


W dniu 9 kwietnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr CXIII/1159/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Sidzina - Południe", stwierdził nieważność załącznika graficznego do zaskarżonego planu w zakresie linii zabudowy, wyznaczonej przez działkę nr 20/2 obręb 84 Podgórze wzdłuż granicy opracowania - w obszarze 1MN (sygn. akt II SA/Kr 46/19).


W dniu 29 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie odrzucił skargę na uchwałę nr XLII/396/10 Rady Miasta Bochnia z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Trinitatis” w Bochni (sygn. akt II SA/Kr 1318/18).


W dniu 28 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XXXIII/256/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Sidzina w Gminie Bystra-Sidzina, stwierdza nieważność § 2 pkt 3  zaskarżonej uchwały (sygn. akt II SA/Kr 23/19).


 

W dniu 25 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił na uchwałę nr CIX/2890/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony – Wschód” (sygn. akt II SA/Kr 22/19).


 

W dniu 14 marca 2019 r. Wojewódzki Sąde Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr CII/2668/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Tonie - Łąki  (sygn. akt II SA/Kr 17/19).


 

W dniu 12 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XXXI/330/17 Rady Gminy Zabierzów z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – „Otulina Rezerwatu Przyrody Skała Kmity" (sygn. akt II SA/Kr 1605/18).


W dniu 5 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, po rozpatrzeniu skargi na uchwałę nr XXXVIII/562/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części, a to w zakresie § 3 ust. 10 pkt 4 lit. b i lit. c oraz w zakresie § 3 ust. 10 pkt 6 lit. a i lit. b. (sygn. akt II SA/Kr 1557/18).


W dniu 5 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na uchwałę nr LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kazimierz” (sygn. akt II SA/Kr 95/19).


W dniu 5 marca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XCVII/2493/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Bronowice – Stelmachów” (sygn. akt II SA/Kr 20/19).

 

 • Data publikacji: 31-01-2014 14:05 przez: Cezary Świdnicki
 • Data modyfikacji: 16-09-2019 09:51 przez: Patryk Jawor
 • Podmiot udostępniający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: SNSA Anna Szkodzińska Przewodnicząca Wydziału Informacji Sądowej
 • Data wytworzenia: 31-01-2014
 • Ilość wyświetleń: 24598
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  16-09-2019, godz. 09:51:44
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  13-09-2019, godz. 09:34:05
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  12-09-2019, godz. 10:05:11
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  08-08-2019, godz. 10:41:15
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  30-07-2019, godz. 14:31:35
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  10-07-2019, godz. 13:53:18
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  10-07-2019, godz. 13:42:36
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  09-07-2019, godz. 12:05:37
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  04-07-2019, godz. 12:43:55
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  04-07-2019, godz. 12:42:11
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  04-07-2019, godz. 09:15:16
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  04-07-2019, godz. 09:13:20
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  27-06-2019, godz. 09:20:12
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  25-06-2019, godz. 09:42:27
  Modyfikacja strony przez: Tomasz Ochoński
 •  
  19-06-2019, godz. 13:51:48
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  13-06-2019, godz. 07:53:59
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  06-06-2019, godz. 08:42:22
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  05-06-2019, godz. 10:27:19
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  04-06-2019, godz. 14:56:48
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  04-06-2019, godz. 14:33:55
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  23-05-2019, godz. 09:44:53
  Modyfikacja strony przez: Patryk Jawor
 •  
  17-04-2019, godz. 13:58:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-04-2019, godz. 13:51:13
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-04-2019, godz. 12:02:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-04-2019, godz. 08:37:24
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-03-2019, godz. 09:44:26
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-03-2019, godz. 13:57:43
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-03-2019, godz. 13:14:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-03-2019, godz. 09:58:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-02-2019, godz. 14:51:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2019, godz. 10:39:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-02-2019, godz. 14:49:40
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-02-2019, godz. 09:13:16
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-02-2019, godz. 14:35:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-02-2019, godz. 14:50:16
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-02-2019, godz. 11:45:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-02-2019, godz. 11:44:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-01-2019, godz. 11:07:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-12-2018, godz. 13:46:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-12-2018, godz. 13:18:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-11-2018, godz. 11:13:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-11-2018, godz. 13:59:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  31-10-2018, godz. 13:51:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-10-2018, godz. 14:42:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  17-10-2018, godz. 11:17:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-10-2018, godz. 12:28:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-10-2018, godz. 11:50:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2018, godz. 10:55:19
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2018, godz. 09:46:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-09-2018, godz. 12:29:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-09-2018, godz. 09:34:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-09-2018, godz. 08:46:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-09-2018, godz. 10:36:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-07-2018, godz. 14:01:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-07-2018, godz. 13:52:10
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-06-2018, godz. 12:35:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-06-2018, godz. 08:48:01
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-06-2018, godz. 11:44:50
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-05-2018, godz. 14:41:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-05-2018, godz. 11:48:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-05-2018, godz. 13:26:36
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-05-2018, godz. 14:33:36
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-05-2018, godz. 11:07:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-04-2018, godz. 09:08:46
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-04-2018, godz. 11:32:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  17-04-2018, godz. 08:54:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-03-2018, godz. 11:39:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  22-03-2018, godz. 12:59:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-03-2018, godz. 08:38:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-02-2018, godz. 12:23:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-02-2018, godz. 10:41:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-02-2018, godz. 08:53:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-01-2018, godz. 09:01:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-01-2018, godz. 12:54:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-01-2018, godz. 11:13:31
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-01-2018, godz. 08:36:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-01-2018, godz. 09:48:08
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-01-2018, godz. 12:52:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-12-2017, godz. 09:28:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-12-2017, godz. 08:50:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-11-2017, godz. 12:14:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-11-2017, godz. 13:29:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-10-2017, godz. 10:21:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  19-10-2017, godz. 12:13:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-10-2017, godz. 10:56:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-10-2017, godz. 10:45:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-10-2017, godz. 13:16:32
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-09-2017, godz. 08:41:06
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  14-07-2017, godz. 10:25:20
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  14-07-2017, godz. 09:55:15
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-01-2017, godz. 12:39:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-12-2016, godz. 11:30:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-12-2016, godz. 11:29:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-11-2016, godz. 12:47:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-11-2016, godz. 13:31:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-10-2016, godz. 10:25:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-10-2016, godz. 10:44:01
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-10-2016, godz. 12:53:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-10-2016, godz. 12:49:53
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2016, godz. 13:32:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2016, godz. 13:32:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2016, godz. 13:29:07
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-10-2016, godz. 14:11:04
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-09-2016, godz. 14:47:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-09-2016, godz. 12:23:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-07-2016, godz. 13:47:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-06-2016, godz. 11:00:13
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-05-2016, godz. 10:50:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  23-05-2016, godz. 12:36:58
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-05-2016, godz. 10:12:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  09-05-2016, godz. 14:48:26
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2016, godz. 12:15:42
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-04-2016, godz. 09:56:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-04-2016, godz. 09:44:19
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-04-2016, godz. 13:24:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-04-2016, godz. 09:09:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-04-2016, godz. 12:15:35
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-04-2016, godz. 12:15:28
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-03-2016, godz. 11:56:36
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-03-2016, godz. 12:33:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-03-2016, godz. 12:26:47
  Modyfikacja strony przez: Maciej Cichoń
 •  
  01-03-2016, godz. 10:38:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-02-2016, godz. 14:04:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-02-2016, godz. 14:00:46
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-02-2016, godz. 13:35:40
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-02-2016, godz. 11:11:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-02-2016, godz. 11:06:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-01-2016, godz. 11:10:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-01-2016, godz. 11:09:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-01-2016, godz. 12:48:02
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-12-2015, godz. 10:06:08
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-12-2015, godz. 13:45:50
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-12-2015, godz. 13:44:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-12-2015, godz. 12:20:20
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-12-2015, godz. 11:46:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  24-11-2015, godz. 11:48:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2015, godz. 12:44:10
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2015, godz. 12:37:06
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-10-2015, godz. 12:31:06
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-10-2015, godz. 12:40:31
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2015, godz. 11:06:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-09-2015, godz. 14:58:23
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  16-09-2015, godz. 13:07:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-09-2015, godz. 10:15:16
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  01-09-2015, godz. 11:29:10
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  27-07-2015, godz. 11:32:28
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  10-07-2015, godz. 09:46:17
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-07-2015, godz. 11:16:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  08-07-2015, godz. 10:58:21
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-07-2015, godz. 12:50:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-06-2015, godz. 14:41:00
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-06-2015, godz. 13:03:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-06-2015, godz. 11:06:19
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-06-2015, godz. 12:40:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-05-2015, godz. 14:42:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-04-2015, godz. 14:39:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-04-2015, godz. 12:08:59
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  20-04-2015, godz. 12:05:25
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  15-04-2015, godz. 12:13:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 13:01:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 13:00:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 13:00:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 11:28:53
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2015, godz. 11:28:44
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-03-2015, godz. 09:59:54
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  18-03-2015, godz. 09:58:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-03-2015, godz. 11:02:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  05-03-2015, godz. 10:53:42
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  04-12-2014, godz. 12:29:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2014, godz. 12:58:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  13-11-2014, godz. 12:43:48
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  30-10-2014, godz. 12:30:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  28-10-2014, godz. 10:53:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-10-2014, godz. 12:14:37
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2014, godz. 13:35:47
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-10-2014, godz. 13:34:56
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  02-10-2014, godz. 12:44:57
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  11-09-2014, godz. 11:14:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-08-2014, godz. 14:05:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  06-08-2014, godz. 13:19:23
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  17-06-2014, godz. 10:25:18
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  09-06-2014, godz. 13:02:48
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  09-06-2014, godz. 13:00:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  22-05-2014, godz. 11:56:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  22-05-2014, godz. 11:50:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  12-05-2014, godz. 12:39:49
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 14:22:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 14:21:55
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 10:53:39
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  29-04-2014, godz. 10:53:11
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2014, godz. 13:22:33
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2014, godz. 13:08:29
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-04-2014, godz. 13:07:52
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-03-2014, godz. 11:54:13
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  21-03-2014, godz. 11:53:41
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-03-2014, godz. 14:19:31
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  07-03-2014, godz. 14:16:22
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  03-03-2014, godz. 11:07:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  26-02-2014, godz. 13:09:45
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:45:38
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:45:30
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:43:03
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  25-02-2014, godz. 11:42:27
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki
 •  
  31-01-2014, godz. 14:05:07
  Modyfikacja strony przez: Cezary Świdnicki

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Krakowie

ul. Rakowicka 10
31-511 Kraków
tel.: 12 429 22 10
faks: 12 429 22 24


www.krakow.wsa.gov.pl

Kasa Sądu czynna

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 14.30
Ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca: 9.00 - 12.30

Dziennik Podawczy

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

Czytelnia akt

Poniedziałek - Piątek: 8.30 - 14.30

NIP

676 11 14 921

REGON

356774935

Numer rachunku bankowego

NBP Oddział Kraków
75 1010 1270 0030 9822 3100 0000

Liczba wizyt: 1415085, w tym miesiącu: 12948, dzisiaj: 559